Hållsundsudde-Sönnerbergen (Kungsbacka)


Hållsundsudde-Sönnerbergen präglas av ljungbevuxna hedar, klippor och öppet hav. Här finns ett antal fornlämningar, bland annat de för kusten typiska labyrinterna. På halvön Mönster finns två av de gamla lotsbostäderna samt en lotsutkik kvar och minner om den tidigare sjöfarten i området.

Ljunghed och klippstränder

De tre uddarna på Onsalahalvöns sydligaste spets utgör tillsammans med en del av skärgården naturvårdsområdet Hållsundsudde-Sönnerbergen. Till största delen består landskapet av hedmark och mindre skogspartier. Terrängen är kuperad och i svackorna har det bildats fukthedar och fuktängar där det växer pors och odon. Längs klippstränderna är trift, strandglim och gul fetknopp karaktärsväxter, medan det längs blockstränderna växer strandkål och strandkvanne. På öarna i skärgården häckar många sjöfåglar och på hösten är området en intressant sträcklokal för småfågel. Sandödlan, som är en värmekrävande art, förekommer också i området.

Området användes tidigare som utmark (betesmark) för närliggande byar och det har också funnits små stenstugor på utmarkerna ner mot havet. En finns fortfarande kvar på Sönnerbergens södra del, bebodd fram till 1800-talets slut. Uddarna betas fortfarande men avbrott i betesdriften har lett till att stora delar av hedarna idag är igenväxta.

Fornminnen

På halvön finns flera fornminnen, bland annat rösen som daterats till bronsåldern och labyrinter som antas ha använts från järnåldern och en bit in i historisk tid. Även fynd av stenåldersbosättningar har gjorts. Här finns också en stensättning och en begravningsplats från historisk tid, kallad Danska kyrkogården.

Spår av äldre sjöfart

Vikarna mellan uddarna och öarna på sydligaste Onsalahalvön har tidigt använts som hamnar och ankarsättningsplatser. Ankarsättning förekom även i Malösund. År 1726 inrättades statlig lots på Mönster och 1770 uppfördes en lotsutkik på toppen av ett bronsåldersröse. Lotsutkiken, en mindre röd- och vitmålad byggnad, ligger kvar på röset och härifrån har man en fin utsikt mot Malön och Nidingen. Under slutet av 1800-talet bodde fyra lotsfamiljer på ön. Två av lotsbostäderna finns fortfarande kvar. Närmast vattnet ligger lotsmästarbostaden från ca 1880 och närmast lotsutkiken en lotsstuga. Trädgårdarna inhägnas av stengärdesgårdar. (Text delvis från Kungsbacka kommun)

Syfte

Syftet med naturvårdsområdet är att bevara ett öppet kustlandskap av värde både för den vetenskapliga och sociala naturvården.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
  • skada växtligheten exempelvis genom uppgrävning av växter,
  • vidta åtgärd som kan verka störande på djurlivet exempelvis att från nära håll fotografera boplats,
  • göra upp eld, rida annat än på av förvaltaren anvisade vägar och stigar,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • föra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar eller parkera annat än på anvisade platser,
  • upplägga eller varaktigt förtöja båtar annat än inom härför iordningställda hamnar eller båtplatser,
  • medföra okopplad hund,
  • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare och dylikt 
  • samt anbringa tavla, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

 Mer om området

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ljunghed

Kommun: Kungsbacka

Areal: 989 hektar varav 670 hektar land

Skyddat sedan: 1978

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Hållsundsudde-Sönnerbergen ligger på Onsalahalvöns sydligaste spets. Det är möjligt att parkera där vägen delar sig i höjd med Orrevik eller vid Vässingsö på Skallanäshalvön

 Content Editor

Trift
Triften (Armeria maritima) blommar i rosa på försommaren. Arten växer vanligen på havsstrandängar men kan också förekomma på torrängar i inlandet. Foto: Lars-Åke Flodin.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight