Svängehallar-Fjärehals (Kungsbacka)


Naturreservatet Svängehallar-Fjärehals utgör ett karaktäristiskt avsnitt av den starkt flikiga kuststräckan utmed västsidan av Onsalahalvön. Reservatet har stora botaniska och geologiska värden. Området är välbesökt, speciellt under badsäsongen.

Kalt berg och sandiga områden

Särskilt i den västre delen av området går berggrunden på många håll i dagen. I de inre östra delarna förekommer sandområden av olika storlek som till största delen är uppodlade eller planterade med barrskog med inslag av ek och gran.

Från ljunghed till strandäng 

Vegetationen är starkt zonerad. Ytterst i väster på de mest vindexponerade delarna finns ljunghedar där växtligheten domineras av ljung, odon och kråkris. I vikarna har sand och andra lösa jordarter avlagrats vilket har gett en annan typ av vegetation. Här finns betade strandängar med örter som blåsklöver, trift och gåsört. Vid Svängehallar i reservatets norra del finns också fuktäng och fukthed. I fuktängen som ligger ovanför strandängen växer bland annat darrgräs och kärrsilja. Fuktheden är vidsträckt och hyser arter som klockljung och blåtåtel.

Geologi

I reservatet finns kvartärgeologiskt intressanta formationer såsom mäktiga moränbildningar, grova klapperstensfält och lager av postglacialt strandgrus.

Kulturhistoria

På bergsryggarna ligger bronsåldersrösen. Ett speciellt röse finns på Onsala Sandö som ligger strax väster om reservatet. Vid lågvatten kan man gå över ett sund till ön. Röset är Sveriges längsta med sina 80 meter.

Njut av naturen

Flera natursköna partier finns, särskilt i den kustnära delen av reservatet. I området finner man också utsiktspunkter och många fina badplatser med både klipp- och sandstränder. Knubbsäl kan ses ligga på kobbar och skär medan fågellivet kan iakttas från stränderna.

Syfte

Svängehallar-Fjärehals är avsatt som naturreservat för att bevara dess naturmiljö och för friluftslivet.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning,
  • skada vegetationen, t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter,
  • störa djurlivet,
  • rida annat än på anvisade vägar,
  • elda,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • framföra motordrivet fordon,
  • lägga upp eller varaktigt förtöja båtar utan tillstånd av förvaltaren,
  • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller liknande,
  • anbringa tavla, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

 


 Några fakta

Dominerande naturtyper: Flikig kust, kala klippor, ljunghed, strandäng och barrskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 290 hektar varav 170 hektar land

Skyddat sedan: 1977

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Från E6 tag väg 158 mot Särö. Tag av mot Vallda och kör mot Halla och sedan mot Västra Hagen. Reservatet ligger söder om Västra Hagen. Parkera strax väster om Rörvik.

 Mer om området

Trift
Triften (Armeria maritima) blommar i rosa på försommaren. Arten växer vanligen på havsstrandängar men kan också förekomma på torrängar i inlandet. Foto: Lars-Åke Flodin.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight