Oxhagen (Kungsbacka)


Oxhagen är en brant skogsklädd sydsluttning vid Lygnerns norra strand. Terrängen höjer sig trappstegsvis genom bergbranter och mellanliggande terrasser.

Urskogsartad lövskog

Sluttningen täcks till stor del av frodig, urskogsartad blandlövskog av ek, klibbal, lind och björk. I reservatets högre delar växer gammal högvuxen ekskog. Reservatet är svårframkomligt då terrängen sluttar starkt och skogen har en rik förekomst av omkullfallna träd. Exempel på rödlistade arter som hittats inom området är mindre hackspett, skogsduva, sydkvastmossa och mjölig klotterlav.

Syfte

Att bevara naturskogens orörda karaktär med dess rika flora och fauna.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada vegetationen, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • tälta,
  • elda,
  • rida,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller,
  • uppsätta brygga eller förtöjningsanordning samt
  • bedriva kommersiell verksamhet.

 


 Några fakta

Dominerande naturtyper: Blandlövskog och ekskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 5,4 hektar

Skyddat sedan: 1997

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Reservatet ligger precis norr om Lygnen, ungefär mittemellan Fjärås och Sätila. Parkering och vägvisning saknas. Reservatet är ej anpassat för friluftsliv.


Mindre hackspett (Dendrocopos minor) är Europas minsta hackspett, jämnstor med en gråsparv. Foto: Kaj Krutfelt.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight