Näsbokrok (Kungsbacka)Längst ut på Ölmanäshalvöns spets ligger naturreservatet Näsbokrok. Hav och vind har format ett kargt men vackert landskap med klapperstensfält, klippor och vidsträckt ljunghed. Här finns det en promenadvänlig slinga där även den som har svårt att gå, eller som vill ha med sig en barnvagn, lätt kan ta sig fram. 

Slingan är 1,4 kilometer lång och för den som behöver stanna och vila benen eller sätta sig ner och ta en kopp kaffe finns flera möjliga rastplatser längs vägen. En rejäl spång leder besökarna över de sankare partierna, på ett par ställen finns särskilt breda passager där två rullstolar kan mötas. När spången slutar tar en bred grusgång vid som leder vidare mot reservatets västra delar. Den nya slingan berör bara en mindre del av reservatet. För de som föredrar att röra sig mer fritt finns en längre och inte lika tillrättalagd slinga som leder ut till de mer avskilda klapperstensfälten i söder.

Köttätande arter och ätliga växter

Havet, vinden och framförallt inlandsisen har under historiens gång skulpterat landskapet. Idag är det betande nötkreatur och traditionell ljungbränning som bevarar områdets typiska ljunghed. Men det finns fler spännande arter än ljung att upptäcka i Näsbokrok. Redan vid ett litet kärr strax innanför grinden vid parkeringen finns anledning att dröja. Här håller de grundare delarna av kärret på att växa igen av olika starrarter men i de djupare återfinns flocksvalting vars blekrosa eller vita blommor reser sig i juni - augusti i en flocklik krans över bladrosetten. Vissa år blommar här också den höggula sydbläddran vars finflikiga blad döljer blåsor som fångar och suger ut insekter och andra småorganismer. Sydbläddran är alltså en av de få "köttätande" arter vi har i landet.

Tar du dig ut på klapperstensfälten kan du hitta två ätliga växter, nämligen strandkål och skörbjuggsört. Förr åt sjömännen skjörbjuggsört för att motverka bristsjukdomen skörbjugg under långresorna. Örten är nämligen rik på C-vitamin. Den botaniskt intresserade bör även ta sig tid att söka efter ostronört som här har haft sin enda kända halländska växtplats, men den verkar inte finnas kvar i nuläget. Hör gärna av dig till oss om du skulle hitta den!

Gamla landmärken från bronsåldern

I Näsbokrok reser sig åtta monumentala bronsåldersrösen över omgivningen. De uppfördes för att synas från havet som var den tidens importväg för det viktiga bronset och andra handelsvaror. Vid rösena har man en imponerande utblick över havet och Kungsbackafjorden. Särskilt mäktigt är det att stå här när höststormarna viner och vågskummet piskas högt över hällarna.

Möjlighet att skåda fågel

I reservatet häckar trädlärkan som till utseendet liknar sånglärkan men som har betydligt kortare stjärt. Andra karaktärsfåglar är gulsparv, gråsiska, törnsångare och ärtsångare. Vid den steniga kusten ses vadare som större strandpipare, rödbena och strandskata och ute på Sälönsrevet står storskarvar likt svarta kors med utbredda vingar. Brun kärrhök jagar ofta över vassområdet i Rörkällemosse och bland enar och vide i de inre delarna av reservatet tittar fågelvärldens miniatyrer kungsfågel och gärdsmyg fram.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter. Dessa måste du som besökare i området följa och respektera. I naturreservatet Näsbokrok är det förbjudet att:

  • avsiktligt störa djurlivet,
  • skada vegetationen, till exempel genom att plocka eller gräva upp växter,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • upplägga eller förtöja båtar: dock att efter särskilt tillstånd av förvaltaren så må ske i hamnen på uddens västligaste del (Kroken) samt
  • på störande sätt spela musik eller lyssna på radio.
  • Utöver ovanstående föreskrifter gäller svensk lag, där Länsstyrelsen särskilt vill upplysa om 6 § Jaktlagen. Under tiden den 1 mars - den 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. 

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Ljunghed och klapperstensfält

Kommun: Kungsbacka

Areal: 89 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor ‭[2]‬

​Näsbokrok ligger i Kungsbacka kommun.

Bil: Ta av mot Hästholmen (väg 903) i rondellen norr om Åsa. Efter cirka 3,5 km tar man av på en mindre väg åt vänster skyltad "Naturreservat". Denna väg leder fram till parkeringen.

GPS (WGS84): Lat N 57° 20’ 39" Lon E 12° 4’ 17" (parkeringen vid Näsbokrok)

Kollektivtrafik: Hållplats "Brinkens väg" ligger några hundra meter nordöst om parkeringen.

 Content Editor ‭[1]‬

Trift
Triften (Armeria maritima) blommar i rosa på försommaren. Arten växer vanligen på havsstrandängar men kan också förekomma på torrängar i inlandet. Foto: Lars-Åke Flodin.