Näsbokrok (Kungsbacka)


Längst ut på Ölmanäshalvöns spets ligger naturreservatet Näsbokrok. Hav och vind har format ett kargt men vackert landskap med klapperstensfält, klippor och vidsträckt ljunghed.

Sällsynta växter och bronsåldersrösen

Jordtäcket är tunt här och den gnejsiga berggrunden går ofta i dagen. Här och var finns fuktiga sänkor och näringsfattiga dammar, i vilka bland annat den sällsynta flocksvaltingen växer. Den botaniskt intresserade bör även ta sig tid att söka efter ostronört som här har haft sin enda kända halländska växtplats, men den verkar inte finnas kvar i nuläget. Hör gärna av dig till länsstyrelsen om du skulle hitta den! I reservatets västra del finns en grupp gravhögar från bronsåldern vilka reser sig markant över omgivningen.

Ökad tillgänglighet

För att så många som möjligt ska få kunna komma ut och njuta av Näsbokroks natur och fornlämningar anlades en ny promenadvänlig slinga i reservatet under 2008. En rejäl spång leder besökarna över de sankare partierna, på ett par ställen finns särskilt breda passager där två rullstolar kan mötas. När spången slutar tar en bred grusgång vid som leder vidare mot reservatets västra delar. Bilden av gravhögarna från bronsåldern och den magnifika utsikten över Kungsbackafjorden dröjer sig kvar på näthinnan långt efter besöket i Näsbokrok.

Gott om rastplatser

Tanken med den 1,4 kilometer långa slingan är att även den som har svårt att gå, eller vill ha med sig en barnvagn, ska ha lätt att ta sig fram i reservatet. För den som behöver stanna och vila benen eller sätta sig ner och ta en kopp kaffe finns flera möjliga rastplatser längs vägen. Längs med träspången och stora delar av grusstigen är det också möjligt att ta sig fram med rullstol.

Mer avskild natur i söder

Den nya promenadslingan i Näsbokrok berör bara en liten del av reservatet. För de som föredrar att röra sig mer fritt finns en längre och inte lika tillrättalagda slinga som leder ut till de mer avskilda klapperstensfälten i söder.

Syfte

Näsbokrok är avsatt som naturreservat för att bevara den öppna kustheden och för att gynna friluftslivet.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter.

Dessa måste du som besökare i området följa och respektera. I naturreservatet Näsbokrok är det förbjudet att:

  • avsiktligt störa djurlivet,
  • skada vegetationen, till exempel genom att plocka eller gräva upp växter,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • upplägga eller förtöja båtar: dock att efter särskilt tillstånd av förvaltaren så må ske i hamnen på uddens västligaste del (Kroken) samt
  • på störande sätt spela musik eller lyssna på radio.
  • Utöver ovanstående föreskrifter gäller svensk lag, där Länsstyrelsen särskilt vill upplysa om 6 § Jaktlagen. Under tiden den 1 mars - den 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. 

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Ljunghed och klapperstensfält

Kommun: Kungsbacka

Areal: 89 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Följ vägvisare mot Hästholmen i rondellen strax norr om Åsa. Efter cirka 3,5 kilometer tar man av på en mindre väg åt vänster skyltad "Naturreservat". Denna leder fram till parkeringen.

 Content Editor

Trift
Triften (Armeria maritima) blommar i rosa på försommaren. Arten växer vanligen på havsstrandängar men kan också förekomma på torrängar i inlandet. Foto: Lars-Åke Flodin.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight