Kedholmen (Kungsbacka)


Kedholmens naturreservat är en ö på cirka 18 hektar, belägen strax väster om Säröhalvön. Ön är en omtyckt badö och naturen domineras av hällmark och rishedar. I skyddade lägen växer barrträd.

Växter och natur

På ön har viss trädplantering skett med främst tall och gran. Utmed strandlinjen finns ett flertal sträckor med sten- och blockstrandvegetation, till exempel strandkål och strandkvanne. Den övriga klippstranden hyser arter som trift, sandlök, strandglim, skörbjuggsört och baldersbrå. De idegranar som växer på Kedholmen har troligen spritt sig från Särö Västerskog.

Syfte

Kedholmen är avsatt som naturreservat främst för friluftslivet.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada vegetationen genom att t.ex. plocka eller gräva upp växter,
  • störa djurlivet,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta, dock får tältning ske upp till två dygn i sträck på plats anvisad av förvaltaren,
  • förtöja båt, dock får förtöjning ske upp till två dygn i sträck på plats anvisad av förvaltaren,
  • elda annat än på anvisad plats samt
  • på ett störande sätt nyttja radio, bandspelare eller liknande.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Ö med omväxlande kala klippor, hedmark och planterad barrskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 18,2 hektar

Skyddat sedan: 1980

Ägare: Västkuststiftelsen

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Hitta till reservatet:
Till ön går ingen reguljär båtförbindelse.

 Mer om området

Trift
Triften (Armeria maritima) blommar i rosa på försommaren. Arten växer vanligen på havsstrandängar men kan också förekomma på torrängar i inlandet. Foto: Lars-Åke Flodin.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight