Tira öar (Hylte)


Naturreservatet Tira öar är en ögrupp med ett flertal öar och skär i sjön Bolmens västra del. Här kan den som har egen båt eller kanot upptäcka både gammal barrskog och vackert blommande lindar. Öarna utnyttjas flitigt för bad och friluftsliv under sommaren. Ornitologen kan njuta av ett intressant men känsligt fågelliv.

Växter, djur och natur

Öarna i naturreservatet Tira öar är till stor del uppbyggda av isälvmaterial som har bildat ett stort system av rullstensåsar både över och under sjöytan. Markerna är till största delen bevuxna med naturskog som i vissa partier är urskogsartad. Den äldsta skogen är ca 150 år. De vanligaste trädslagen är tall och gran men lövskog förekommer också. På ön Högaholm, i södra delen av reservatet, växer nästan uteslutande lind. Lindarna blommar vackert i juli månad.

Få örter men mycket fågel

På de flesta öarna växer sparsamt med örter med undantag av Högaholm, där det rika fältskiktet bland annat bjuder på tandrot. På reservatets största ö - Storö - växer också orkidén knärot.

I reservatet finns ett intressant men känsligt fågelliv. Flera rovfågelarter häckar eller förekommer i området. Exempel på arter är fiskgjuse, bivråk, duvhök, sparvhök och lärkfalk. Vadaren drillsnäppa samt sjöfågel som storlom, storskrake och kricka häckar också här.

Kulturhistoria

Storö ligger mitt i reservatet. Här kan man innanför strandlinjen finna strandhak, två meter över nuvarande vattenyta. Detta vittnar om att vattnet i Bolmen sänktes i slutet av 1800-talet.

På Högaholm finns en fornlämning av ett hus, en så kallad källargrop från medeltiden.

Njut av naturen

Tira öar har fina möjligheter för bad om man har tillgång till båt eller kanot. För del av området råder tillträdesförbud under tiden 1 april till 15 juli, se detaljkarta. Fiske i Bolmen fordrar fiskekort. Färsk ål, gädda och gös kan köpas i gårdsbutiken Tiraholms fisk.

Observera att tältning endast är tillåtet på ett mindre område på Storö och endast en natt.

Stormfälld skog

2005 härjade stormen Gudrun i södra Sverige. Även skogen på Tira öar drabbades. De stormfällda träden inom naturreservatet har lämnats som de är av naturvårdsskäl. Den döda veden och andra strukturer i den stormdrabbade skogen utgör nya och viktiga livsmiljöer för en mängd arter. Tänk på att det kan vara farligt att vistas vid rotvältorna.

Syfte

Syftet med naturreservatet Tira öar är att bevara områdets urskogskaraktär med geologiska, ornitologiska och sociala värden.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • inom särskilt område föra båt eller annan farkost med högre hastighet än 5 knop samt att åka vattenskidor,
 • använda snöskoter på fastmark eller hydrokopter,
 • under tiden 1/4 - 15/7 vistas inom fågelskyddsområde,
 • störa djurlivet,
 • skada vegetationen,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • tälta annat än på anvisad plats och mer än ett dygn,
 • elda, dock får medhavd grill användas,
 • vid landstigning medföra okopplad hund eller katt,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller liknande samt
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Delvis urskogsartad naturskog

Kommun: Hylte

Areal: 735 hektar varav 34 hektar land

Skyddat sedan: 1986

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Tira öar ligger i sjön Bolmen. Till öarna finns ingen reguljär båtförbindelse. Kanot går dock att hyra på flera ställen runt om Bolmen.

 English

Brittisk flagga 

Welcome to Tira öar – a miniature archipelago and an oasis for people and animals! Here you can swim, fish, discover the rich flora and fauna, or just relax. But please remember to show consideration for people and the countryside. Camping in tents is only permitted in front of the shore on the island of Storö, and for one night only. There are two prepared fireplaces within the nature reserve – please use these! The islands were formed during the Ice Age and consist of ridges of stone, gravel and sand. Coniferous forest grows on most of the islands. In places, the forest has been ravaged by storms. The fallen trees are left for the benefit of flora and fauna. The island of Högaholm, however, is clad in verdant lime woods.

 Deutsch

Tysk flagga

Willkommen in Tira öar, einem Schärenhof im Miniaturformat und einer Oase für Mensch und Tier! Hier können Sie baden, angeln, die vielfältige Flora und Fauna erkunden oder sich einfach nur entspannen. Aber bitte verhalten Sie sich rücksichtsvoll gegenüber Mensch und Natur. Gezeltet werden darf nur vor dem Strand auf der Insel Storö, und zwar nur für eine Nacht. Im Naturschutzgebiet stehen Ihnen zwei vorbereitete Feuerstellen zur Verfügung – bitte benutzen Sie diese! Die Inseln wurden während der Eiszeit geformt und bestehen aus Rücken aus Stein, Schotter und Sand. Auf den meisten Inseln wächst Nadelwald. Mancherorts wurde der Wald stark von Stürmen in Mitleidenschaft gezogen. Die geworfenen Bäume werden liegen gelassen, kommen sie doch der Flora und Fauna zugute. Die Insel Högaholm allerdings ziert grüner Lindenwald.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight