Tira öar (Hylte)


Tira öar är en ögrupp med ett flertal öar och skär i sjön Bolmens västra del. Här kan du som har egen båt eller kanot upptäcka både gammal barrskog och vackert blommande lindar. Öarna utnyttjas flitigt för bad och friluftsliv under sommaren. Ornitologen kan njuta av ett intressant men känsligt fågelliv.

Detta naturreservat liknar inte något annat av de som Länsstyrelsen förvaltar i Halland. De allra flesta halländska reservat ligger på land. När vatten har skyddats rör det sig vanligen inte om insjöar utan om marina miljöer. Av Tira öars 735 hektar består ungefär 700 hektar av vatten. Själva landytan är fördelad på sexton större och mindre öar.

Öarna är huvudsakligen uppbyggda av isälvsmaterial som har bildat ett stort system av rullstensåsar både över och under vattenytan. Särskilt tydligt syns rullstensåsarna på den största ön Storö där en ås reser sig närmare tio meter över vattenytan. De vanligaste trädslagen på öarna är tall och gran men lövskog förekommer också. På ön Högaholm, i södra delen av reservatet, växer nästan uteslutande lind. Lindarna blommar vackert i juli månad.

Rikt fågelliv

I reservatet finns ett intressant men känsligt fågelliv som varierar med årstiden. Under vår och sommar kan man se flera rovfågelarter. Kanske är det en fiskgjuse som hänger över vattnet letandes efter en fiskrygg att slå ner på eller en sparvhök som kretsar över skogen till småfåglarnas fasa. Bland sjöfåglarna kan nämnas arter som kricka, storlom, storskrake och vadaren drillsnäppa. I södra och norra delen av reservatet ligger fågelskyddsområden som är förbjudna att tillträda under perioden 1/4 till 15/7.

Lagt träd ligger

Tira öar är delvis bevuxen med en vild skog av tall och gran, på sina håll är den närmast urskogslik. Stormarna Gudrun och Per som drabbade Sverige 2005 och 2007 har påverkat skogen på alla skogsbevuxna öar. Eftersom Tira öar är ett naturreservat vars syfte är att bevara naturskogen som den är, forslas träden inte bort. Kanske kommer en och annan besökare hänga läpp över att det på vissa ställen kan vara svårt att ta sig fram på grund av nedblåsta träd, men betydligt gladare är då skogens alla invånare som är beroende av de livsmiljöer som de döda träden ger upphov till.

I veden lever en mängd skalbaggar, svampar och mikroorganismer. På sikt kommer de att bryta ner träden och föra tillbaka näringen till jorden så att nya plantor får kraft att växa upp. Småkrypen blir i sin tur föda åt skogens fåglar, så framöver kommer vi kanske få njuta av mer fågelkvitter när vi besöker Tira öar. Tänk på att det kan vara farligt att vistas vid rotvältorna.

En plats för avkoppling

Stränderna kring öarna består till största delen av grus och sten, men på några ställen finns det fina sandstränder. Vid Storö ligger Tira öars största strand och här är det också tillåtet att campa en natt. Som besökare har man tillgång till brygga och torrtoaletter. Vill du fiska i Bolmen behöver du ha fiskekort.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • inom särskilt område föra båt eller annan farkost med högre hastighet än 5 knop samt att åka vattenskidor,
 • använda snöskoter på fastmark eller hydrokopter,
 • under tiden 1/4 - 15/7 vistas inom fågelskyddsområde,
 • störa djurlivet,
 • skada vegetationen,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • tälta annat än på anvisad plats och mer än ett dygn,
 • elda, dock får medhavd grill användas,
 • vid landstigning medföra okopplad hund eller katt,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller liknande samt
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Delvis urskogsartad naturskog

Kommun: Hylte

Areal: 735 hektar varav 34 hektar land

Skyddat sedan: 1986

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor

​Tira öar ligger i sjön Bolmen i Hylte kommun. För att komma till öarna måste du ha båt eller kanot. Till öarna finns ingen reguljär båtförbindelse, kanot går dock att hyra på flera ställen runt om Bolmen.


GPS (WGS84): Lat N 56° 56’ 46" Lon E 13° 40’ 54" (campingplatsen på Storö)

 English

Brittisk flagga 

Welcome to Tira öar – a miniature archipelago and an oasis for people and animals! Here you can swim, fish, discover the rich flora and fauna, or just relax. But please remember to show consideration for people and the countryside. Camping in tents is only permitted in front of the shore on the island of Storö, and for one night only. There are two prepared fireplaces within the nature reserve – please use these! The islands were formed during the Ice Age and consist of ridges of stone, gravel and sand. Coniferous forest grows on most of the islands. In places, the forest has been ravaged by storms. The fallen trees are left for the benefit of flora and fauna. The island of Högaholm, however, is clad in verdant lime woods.

 Deutsch

Tysk flagga 

Willkommen in Tira öar, einem Schärenhof im Miniaturformat und einer Oase für Mensch und Tier! Hier können Sie baden, angeln, die vielfältige Flora und Fauna erkunden oder sich einfach nur entspannen. Aber bitte verhalten Sie sich rücksichtsvoll gegenüber Mensch und Natur. Gezeltet werden darf nur vor dem Strand auf der Insel Storö, und zwar nur für eine Nacht. Im Naturschutzgebiet stehen Ihnen zwei vorbereitete Feuerstellen zur Verfügung – bitte benutzen Sie diese! Die Inseln wurden während der Eiszeit geformt und bestehen aus Rücken aus Stein, Schotter und Sand. Auf den meisten Inseln wächst Nadelwald. Mancherorts wurde der Wald stark von Stürmen in Mitleidenschaft gezogen. Die geworfenen Bäume werden liegen gelassen, kommen sie doch der Flora und Fauna zugute. Die Insel Högaholm allerdings ziert grüner Lindenwald.