Ödegärdet (Hylte)


Ödegärdet ligger i den nederbördsrika delen av sydsvenska höglandet och är idag till största delen bevuxet med bokskog. I området har man hittat inte mindre än 100 fossila åkerytor och spåren går så långt tillbaka som till äldre järnåldern.

Odling redan på järnåldern

Vid Ödegärdet hittades ett mycket omfattande och välbevarat system av äldre övergivna odlingslämningar, så kallade fossila åkrar, i samband med en fornminnesinventering 1983. Undersökningar visar att området troligen togs i odling redan under äldre järnålder (ca 500 f Kr). Marken bearbetades med enkla träredskap som hacka och årder. Årdret var en enklare plog som rev upp fåror och som lätt kunde lyftas över större stenar som låg i vägen. Mindre stenar slängdes upp i högar, odlingsrösen. Åkerbruket varade sannolikt fram till början på 1500-talet. Då hade området använts för odling under 2000 år!

Platsen fick sitt namn efter odlingens upphörande, men har trots namnet inte legat öde. I stället utnyttjades marken som äng och betesmark fram till 1900-talet. Sedan dess har skogen brett ut sig allt mer och idag känns det nästan som att kliva in i en urskog. I området finns närmare 700 odlingsrösen kvar som markerar det forntida odlingslandskapet.

Rik lavflora

Idag är Ödegärdet en gammal bokskog där de äldsta träden är runt 150 år. I bokskogen har hittats inte mindre än 134 olika lavar på bok, vilket gör Ödegärdet till den i särklass lavrikaste bokskog som vi hittills känner till i Sverige. Många av lavarna är små och svåra att se utan lupp. En art som är lätt att upptäcka är däremot lunglaven. Den täcker delar av trädstammarna med gröna flikiga bålar. Även mossfloran är rik, vilket sannolikt beror på en lång skoglig kontinuitet och hög luftfuktighet.

Värdefull skog för fåglar

Den gamla bokskogen är även värdefull för de fåglar som behöver håligheter för sina bon. Flera av arterna som häckar är hålbyggare och bland dem kan nämnas gröngöling, större hackspett, skogsduva, spillkråka, nötväcka och mindre flugsnappare.

Syfte

Syftet med naturreservatet är att bevara områdets karaktär av bokskog och orörd naturskog med rik flora och fauna samt att slå vakt om de fossila åkrarna. Vidare ska reservatet främja till exempel arkeologisk forskning och erbjuda naturupplevelser för besökare.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter eller samla lavar,
  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,
  • elda,
  • framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisad plats,
  • rida eller köra med häst,
  • medföra okopplad hund samt
  • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 24,5 hektar

Skyddat sedan: 1995

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Reservatet ligger precis norr om Unnaryd, på Kroksjöns västra sida. En grusparkering finns i anslutning till reservatet.

Lunglav
Den storflikiga lunglaven (Lobaria pulmonaria) kan växa i stora sjok på gamla lövträd. I väta är den grön men i torrt tillstånd ser den brun och nästan död ut. Laven är rödlistad som nära hotad. Foto: Örjan Fritz.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight