Mårås (Hylte)


Mårås naturreservat består av gammal, orörd bokskog. Här växte tidigare Nordens äldsta bok – som blev hela 400 år gammal. Gå den 2,3 kilometer långa vandringsleden och njut av stillheten under skogens täta lövverk. Eller bege dig till södra delen av reservatet där det finns möjlighet att ta ett dopp i Jansbergssjön. För den som har löst ett fiskekort finns det chans att fånga en gös eller gädda som det sägs finnas gott om i sjön.

För 400 år sedan började en bokplanta att spira i den skog som vi idag känner som naturreservatet Mårås. Under många hundra år kom just detta träd att stå pall för både väder och vind. Det var först i början av 2000-talet som den till slut gav upp och dog. Då räknades boken som den äldsta daterade i hela Norden. Resterna av trädet går fortfarande att se vid ett av stoppen längs naturstigen som går genom reservatet.

Här och i de västvända sluttningarna växer drygt hundraårig bokskog. På våren kan man se vitsippor och ekorrbär blomma i backarna, men annars är det få arter som klarar av att leva i mörkret under bokarnas täta lövverk.

Äldsta skogen finns på toppen

I östra delen av reservatet reser sig en bergskupol över omgivningarna. Jämfört med den angränsande Jansbergssjön är höjdskillnaden här 40 meter. Uppe på bergstoppen ligger reservatets äldsta skogsbestånd. Skogen har en vild prägel med träd i alla åldrar, allt från unga plantor till gammelbokar på över 300 år. Här och där skjuter avbrutna träd upp som skorstenar från marken. Träd som har fallit har fått ligga kvar. En del verkar ha dött nyligen medan andra är så förmultnade att veden smulas sönder om man klämmer på den.

Skalbaggar gillar död ved

Den döda veden är värdefull för många insekter. Det visar inte minst en inventering som gjordes i början av 2000-talet. Då hittades nästan 100 arter av vedlevande skalbaggar i området. Bland lavar och mossor finner man sällsynta arter såsom lunglav, almlav och bokfjädermossa. På lågor växer den vackra koralltaggsvampen. Blåsippa och tandrot är ytterligare exempel på mindre vanliga växter i reservatet. Med lite tur får du också se den ovanliga arten mindre hackspett.

Udde med chans till dopp

I södra delen av reservatet finns en udde som går ut i Jansbergssjön. På udden växer en skog av främst bok, ek och björk där särskilt boken och eken är äldre och grövre. En promenadstig leder ut på udden. Här kan man ta ett dopp i det förhållandevis klara vattnet eller breda ut en filt och njuta av den vackra utsikten. Om du har löst fiskekort kan du även fiska i sjön.  

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon, förbudet omfattar ej befintlig grusväg genom reservatet eller jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt,
  • elda,
  • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
  • medföra okopplad hund, förbudet gäller ej vid jakt med hund eller eftersök,
  • rida i den sjönära delen av reservatet, d.v.s. söder om genomkorsande väg,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga och insamla ryggradslösa djur,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 45,5 hektar

Skyddat sedan: 1978

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor

​Reservatet ligger strax norr om Hyltebruk i Hylte kommun.

Bil: Från väg 26 ta av mot Landeryd. Efter cirka 3 km finns skylt mot reservatet och parkeringen.

GPS (WGS84): Lat N 57° 2’ 11" Lon E 13° 14’ 4" (parkeringen)

Kollektivtrafik: Hållplats "Skärkehylte" ligger cirka 1,5 km söder om reservatet.

 English

Brittisk flagga 

Welcome to Mårås Nature Reserve, habitat for the oldest beech tree to be found in the Nordic countries - 400 years old! In the woodlands on the hill in the east, large old trees, both alive and dead, create an environemnt that is similar to ancient forest. Here is a rich diversity among different groups of organisms. Rare species such as the lichen Lobaria pulmonaria, the moss dwarf neckera, liverleaf and lesser spotted woodpecker stand out from the rich flora and fauna. Numerous mounds of clearance stones are evidence of the fact that agriculture has taken place within the area.

 Deutsch

Tysk flagga 

Willkommen im Naturreservat Mårås, wo die älteste Buche des Nordens stehst – sie ist 400 Jahre alt! In dem urwaldartigen Wald auf der Anhöhe im Osten schaffen alte und kräftige, lebende und tote Bäume die Voraussetzungen für eine große Vielfalt bei vielen verschiedenen Organismen. Aus der reichen Flora und Fauna machen sich seltene Arten wie Lungenflechte, das Moos Octodiceras fontanum, das Leberblümchen und der Kleinspecht bemerkbar. Unzählige Steinhaufen künden davon, dass das Gebiet einmal landwirtschaftlich genutzt worden ist.

 

Resterna av Nordens äldsta bok. Foto: Mikael Stenström
Ännu står resterna av Nordens äldsta bok kvar i Mårås. Foto: Mikael Stenström

Koralltaggsvamp
Den rödlistade och vackra koralltaggsvampen (Hericium coralloides) har påträffats i reservatet. Foto: Therese Aremyr