Mårås (Hylte)


Mårås naturreservat är hemvist för en lång rad sällsynta växter och djur som kräver gammal, orörd bokskog. Njut av stillheten under skogens täta lövverk på den 2,3 kilometer långa vandringsleden som går genom reservatet.

Nordens äldsta bok

I Mårås växte tidigare Nordens äldsta bok – hela 400 år gammal. Trädet är numera dött men finns ännu att beskåda öster om fornlämningen och stigen i norra delen av reservatet. Här och i de västvända sluttningarna växer drygt hundraårig bokskog. Vitsippa och ekorrbär är exempel på ett par av ytterst få växter som klarar av att leva i mörkret under bokarnas täta lövverk.

Artrik gammal bokskog

I öster reser sig en bergkupol, som med sin högsta punkt, 175 meter över havet, höjer sig 40 meter över reservatets lägst belägna delar invid Jansbergssjön. På bergshöjden är skogen äldre, uppemot 300 år gammal! Denna del av reservatet har varit skyddad ända sedan 1952. Här finns gott om högstubbar och liggande trädstammar, så kallade lågor.

Den döda veden bidrar till en urskogslik miljö med förutsättningar för en rik mångfald. Bland lavar och mossor finner man sällsynta arter såsom lunglav, almlav och bokfjädermossa. På lågor växer den vackra koralltaggsvampen. Blåsippa och tandrot är ytterligare exempel på mindre vanliga växter i reservatet. Med lite tur får du också se den ovanliga arten mindre hackspett.

Historia

Troligtvis går bokens historia i Mårås tillbaka ända till den tid då trädet invandrade till dessa trakter söderifrån. Under årtusendenas lopp har Mårås förblivit skogklätt men de senaste århundradena har markanvändningen varierat. Större delen av området har nyttjats för skogsbete under namnet "Kohagen". Otaliga odlingsrösen vittnar om att här bedrivits odling. En karta över Mårås från 1840 visar att här legat inte mindre än 41 små åkerlappar! I området finns också ett större röse som utgör ett gravmonument från brons- eller järnålder.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla de värdefulla lövskogarna och de hotade arter som är knutna till de gamla ädellövskogsmiljöerna. Området skall också vara tillgängligt för friluftslivet. Besökare ska kunna se, uppleva och lära från områdets typiska livsmiljöer, arter och historia.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon, förbudet omfattar ej befintlig grusväg genom reservatet eller jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt,
  • elda,
  • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
  • medföra okopplad hund, förbudet gäller ej vid jakt med hund eller eftersök,
  • rida i den sjönära delen av reservatet, d.v.s. söder om genomkorsande väg,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga och insamla ryggradslösa djur,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 45,5 hektar

Skyddat sedan: 1978

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Från väg 26 i höjd med Hyltebruk tag av mot Landeryd. Efter ca 3 km finns skylt mot reservatet och parkeringen.

 English

Brittisk flagga

Welcome to Mårås Nature Reserve, habitat for the oldest beech tree to be found in the Nordic countries - 400 years old! In the woodlands on the hill in the east, large old trees, both alive and dead, create an environemnt that is similar to ancient forest. Here is a rich diversity among different groups of organisms. Rare species such as the lichen Lobaria pulmonaria, the moss dwarf neckera, liverleaf and lesser spotted woodpecker stand out from the rich flora and fauna. Numerous mounds of clearance stones are evidence of the fact that agriculture has taken place within the area.

 Deutsch

Tysk flagga 

Willkommen im Naturreservat Mårås, wo die älteste Buche des Nordens stehst – sie ist 400 Jahre alt! In dem urwaldartigen Wald auf der Anhöhe im Osten schaffen alte und kräftige, lebende und tote Bäume die Voraussetzungen für eine große Vielfalt bei vielen verschiedenen Organismen. Aus der reichen Flora und Fauna machen sich seltene Arten wie Lungenflechte, das Moos Octodiceras fontanum, das Leberblümchen und der Kleinspecht bemerkbar. Unzählige Steinhaufen künden davon, dass das Gebiet einmal landwirtschaftlich genutzt worden ist.

 

Resterna av Nordens äldsta bok. Foto: Mikael Stenström
Ännu står resterna av Nordens äldsta bok kvar i Mårås. Foto: Mikael Stenström

Koralltaggsvamp
Den rödlistade och vackra koralltaggsvampen (Hericium coralloides) har påträffats i reservatet. Foto: Therese Aremyr 

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight