Lintalund (Hylte)


Vid gården Lintalund kan man få en skymt av hur äldre tiders kulturlandskap såg ut. I de traditionellt skötta markerna hittar man växter som blivit undanträngda i det moderna odlingslandskapet.

Ålderdomligt kulturlandskap

Området kring gården Lintalund utgör en välbevarad rest av ett ålderdomligt kulturlandskap. Ett stort antal odlingsrösen, numera bevuxna med lövträd och buskar, vittnar om gångna tiders odlarmöda. Närmast gården finns en löväng som fortfarande brukas på traditionellt sätt med årlig lieslåtter. Den artrika torrängen tillhör en av de sista ännu hävdade lövängarna i länet.

Stor artrikedom

I ängens fältskikt kan man finna bockrot, gökärt, ängsviol, prästkrage, ängsskallra, svinrot och darrgräs. På grund av det relativt täta trädskiktet förekommer även liljekonvalj och andra lundartade växter. Av häckande fågelarter kan nämnas morkulla, gröngöling, större hackspett och stjärtmes.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara områdets kulturhistoriska och botaniska värden genom en kontinuerlig hävd i form av slåtter och bete. Därtill kommer bevarandet av odlingslandskapet.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • skada växtligheten genom att exempelvis gräva upp eller plocka växter,
  • elda annat än på särskilt anvisad plats,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • föra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
  • rida,
  • störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd samt
  • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Odlingslandskap

Kommun: Hylte

Areal: 13,6 hektar

Skyddat sedan: 1986

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Från väg 26 mellan Halmstad och Hyltebruk, ca 7 km öster om Torup, finns skyltad avtagsväg mot Lintalund. Parkeringsplats finns vid gården.

Darrgräs
Det vackra darrgräset (Briza media) har små hjärtformade ax. Foto: Lars-Åke Flodin. 


Ängsskallran (Rhinanthus minor) berättade förr när det var dags för slåtter. Foto: Lars-Åke Flodin.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight