Haverdal (Halmstad)


Haverdalsreservatet är ett av Hallands äldsta naturreservat. Området är ett flygsandfält beläget vid havet i Harplingebukten. Här kan du bada, promenera, jogga, dricka kaffe och plocka svamp. Eller ta dig till Stora Sandkullen, från toppen av sanddynen har du en fin utsikt över omgivningarna.

Utgår du från parkeringen vid Lynga och vandrar ner mot havet får du uppleva en rad olika naturtyper innan du kan doppa tårna i vattnet. Närmast parkeringen finns ett stråk med fossila sanddyner i tallskogen. De började få sin form redan för 400 år sedan då den ursprungliga skogen hade huggits ner.

Den största sanddynen har till och med fått ett eget namn, Stora Sandkullen. Med sina 36 meter över havet är den troligtvis Sveriges högsta sanddyn. Från toppen har man en milsvid utsikt över reservatet och dess omgivningar. Klara dagar badar tallheden nedanför i solljus. Här står träden förhållandevis öppet. Marken går i olika gröna nyanser, men såväl lingon och kremlor som renlav sätter extra färg på skogen om sensommaren och hösten.

Rikt fågelliv

Genom reservatet rinner bäcken Skintan som kantas av lövträd som björk och al. Har man tur kan man vid vattenbrynet se Sveriges näst minsta fågel, gärdsmygen, kila fram som en mus. Gärdsmygen har nästan alltid sin stjärt rakt upp i vädret och skulle nog undgå att synas om det inte vore för att den högljutt protesterar mot alla som inkräktar på reviret. Skintans dalgång hyser ett rikt fågelliv med imponerande fågelsång i maj och juni. Längs stränderna kan strandskata och större strandpipare iakttas och under sträcktider också andra arter av rastande vadarfåglar.

Snurriga tallar

På flera platser i reservatet växer tallar vars stammar är krokiga eller till och med slår knut på sig själva. Tillsammans bildar de en liten värld med naturliga skulpturer som med fantasins hjälp kan bli till de mest underliga figurer. Det är ingen som riktigt vet varför de har fått så märkliga former. Kanske kan det vara vindens påverkan, insektsangrepp eller något som ligger i plantornas gener.

Spindelväv och knotiga aspar

På promenaden ner mot stranden passerat du även fuktiga sänkor där det växer bland annat veketåg, klockljung, pors och olika lövträd. Närmast strandheden befinner du dig återigen under lövtak. Här står knotiga och satta aspar vars löv rasslar ordentligt under blåsiga dagar. Från havet hörs vågornas brus och måsarnas skrän. Från den vida strandheden som väntar bakom aspstammarna kan man kanske ana surret från humlor och bin som letar efter nektar bland ljung, käringtand och andra blommande örter.

Dynerna planterades med skog

Ända fram till slutet av 1800-talet låg ett trädlöst flygsandfält med blommande sandhedar här innanför Harplingebukten. Sandfältet hade länge använts som betesmarker av traktens bönder. Härifrån tog man också torv och tång, tidigare även ved och virke. Men under 1600- och 1700-talen fick Haverdalsbönderna allt större bekymmer med flygande sand som lade sig över vägar och grödor. Man försökte först stoppa sanden med hjälp av stängsel och risgärden, men till slut fick man ta till krafttag. För att binda sanden planterades sandfältet med gräs, tall, björk, al och bergtall i början av 1900-talet.

Sand Life öppnar upp

Idag är sandflykt inte längre något bekymmer, problemen är istället de motsatta. Sanddynerna har växt igen med täta bestånd av gräs, ris och buskar och skogen blir allt tätare. Många arter som förr var vanliga är nu rödlistade eller har helt försvunnit. I reservatet arbetar vi med att återskapa och förbättra livsmiljöerna för arterna i sandmarkerna. Genom restaureringar ska hotade arter räddas och försvunna arter ska få möjlighet att hitta tillbaka. Bar sand skapas på nytt där blommor kan gro och insekter gräva bo. Haverdals naturreservat är ett av de områden i Halland som restaureras inom ramen för EU-projektet SandLife.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • utöver på markerad bilväg framföra motordrivet fordon och parkera annat än på anvisade platser,
 • parkera husvagn eller husbil inom reservatet klockan 24.00 – 06.00,
 • tälta,
 • framföra motorbåt eller annan motordriven vattenfarkost i en hastighet av mer än 5 knop inom naturreservatets havsområde,
 • lägga upp eller förtöja båtar annat än inom i terrängen eller i vattenområdet markerade båtplatser,
 • medföra okopplad hund,
 • medföra häst på markerade gångstigar,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, svamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att insamlingen inte bryter mot fridlysningsbestämmelser och att fångstfällor inte används,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp snitsel, tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Flygsandfält med gräsbevuxna sanddyner och tallskog

Kommun: Halmstad

Areal: 632 hektar

Skyddat sedan: 1942, 2013

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor ‭[2]‬

Bil: Reservatet nås från kustvägen Halmstad-Gullbrandstorp-Steninge-Falkenberg. Omedelbart nordväst om Gullbrandstorps samhälle går en väg ut mot havet (vägvisare Vilshärad) till södra delen av reservatet. 

En knapp halvmil längre norrut kan man nå reservatets norra del genom att köra mot Haverdal S eller Haverdalsstrand.

GPS (WGS84): Lat N 56° 42’ 34" Lon E 12° 41’ 47" (Lynga-parkeringen)

Kollektivtrafik: Hållplats "Vilshärad (Vilshärads camping)" ligger strax söder om reservatet och hållplats "Haverdal Tångvägen" som ligger strax norr om reservatet.

 Restaurering och skötsel

Utemuseum

​I reservatet har det placerats ett utemuseum som berättar om de unika naturvärden som finns i området. Utemuseet har tre viktiga komponenter. Det signalerar att livet i sanden är enormt artrikt, ger oss information om sandmarkerna och avslöjar vad som är mest spännande i området. Informationspelarna har tagits fram inom EU-projektet Sand Life. 

 

 Content Editor ‭[1]‬

 Haverdals historia

 Detta gäller för hundar


Hund 

Ta gärna med din hund till Haverdal men följ reservatets föreskrifter och kommunens ordningsregler:

1. Du måste alltid ha din hund i koppel.
2. Under perioden 1 maj till 15 september får hunden dessutom inte vistas på de delar av stranden som Halmstad kommun har klassat som EU-bad. Kontakta kommunen för uppgifter om vilka områden som är EU-bad.


Strandskatan (Haematopus ostralegus) är en stor vadarfågel med ett vingspann på ungefär 80 cm. Foto: Lars-Åke Flodin.

 

En naturstig finns i reservatet.
Reservatets naturstig (markerad med hermelinsymboler) berättar om områdets natur och historia. Foto: Mikael Stenström