Virsehatt (Halmstad)


Virsehatt utgörs av ett gnejsmassiv som ligger utmed ån Sennans dalgång. Reservatet är populärt att vandra i och har både fina leder och vackra vyer. På berget växer lövskog med dominerande inslag av ek och bok.

Vandring och skattjakt

I Virsehatt kan du vandra och njuta av naturen. Vill du ha en liten tuffare vandring går du uppför berget där du kan njuta av den storslagna utsikten. Annars går det bra att bara promenera nedanför berget. Det finns en eldplats. Nere vid Sennan är det vackert och fridfullt.

Det finns en digital skattjakt i reservatet som passar bra för barn. Ta med telefon eller surfplatta och lyssna på de spännande berättelserna via QR-koderna.

Sluttningar och rasbranter

Eken dominerar på sluttningar och i rasbranter medan boken dominerar på bergets krön. I sluttningarna finns inslag av bland annat björk, lind och hassel, och på sommarkvällarna kan man känna doften av kaprifol. Några exemplar av vätteros, som är en rotparasit på hassel, finns i reservatet. Bergets västra sida har nästan lodräta stup och i nordväst finns en rasbrant med en stor mängd block. I norr och nordost ligger bergets frodigaste del med skogsklädda sluttningar. Här växer örter som vårlök, ormbär och blåsippa. Blåsippan är kalkgynnad och trivs när marken har ett högt pH.

Betade hagar

De låglänta delarna söder och väster om berget utgörs av hagmark med ek, hassel och enbuskar. Detta område betas av får liksom det lite fuktigare området ner mot Sennan där al och björk dominerar.

Värdefullt vattendrag

Sennanån utgör en viktig del av reservatet. Utmed ån växer al som bildar en ridå längs vattnet. Hassel och rikligt med hallonbuskar finns också vid ån. Bottenfaunan är värdefull vilket inverkar positivt både på fågel och fisk. Lax och öring reproducerar sig i ån och kungsfiskare, strömstare och forsärla söker föda i området.

Hallands första naturreservat

1936 invigde dåvarande landshövding Hilding Kjellman Enslövs hembygdsgård den så kallade Virsestugan och naturparken Virsehatt. Invigningen beskrevs som en stor folk- och hembygdsfest med cirka 1 500 deltagare. Enslövs hembygdsförening begärde att få Virsehatt fridlyst redan 1934 men det dröjde några år innan deras mål kunde uppnås. 1937 blev Virsehatt fridlyst och Halland fick därmed sitt första naturreservat.

Forntida offerplats?

På 1700-talet finns Virsehatt omnämnt som ett gott sjömärke. Inom området har man i berghällar funnit så kallade skålgropar. Dessa offerskålar vittnar om att platsen troligen brukats som offerplats under bronsåldern. En bågformad vall av sten och jord har tolkats som rester av raserade murar från en forntida bygdeborg. Sydväst om berget finns även en geologiskt intressant istidsbildning, en så kallad åsgrop.

Syfte

Virsehatt är avsatt som naturreservat för att bevara ett ädellövskogsklätt berg med omgivande hagmark, åkermark och lövskog  för bland annat sällsynta växt- och djurarter och för friluftslivet.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada vegetationen t.ex. genom att, plocka eller gräva upp växter,
 • klättra i boträd,
 • tälta,
 • framföra motordrivet fordon,
 • rida,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund,
 • snitsla spår,
 • ordna orienteringskontroll eller skytte,
 • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande,
 • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog och hagmark

Kommun: Halmstad

Areal: 16 hektar

Skyddat sedan: 1937

Ägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Från vägen mellan Oskarström och Simlångsdalen välj väg mot Virshult, eller kör till Sennan och välj där Virshultsvägen. Parkering finns vid reservatet.

 

Välkommen att prova vår digitala skattjakt i Virsehatt!

Till skattjakten

 English

Brittisk flagga 

Virsehatt is a mythical mountain that at different points in history was said to be a precipice, an ancient castle (see adjacent board) as well a place where trolls hold their Christmas feasts. The mountain rises like a deciduous forest dome over the surrounding landscape. The mountain consists mainly of hard rock known as gneiss that has resisted the mighty forces of the inland ice. Basic greenschist hepatica also grows on certain parts of the mountain. If you follow the path to the top you will encounter plenty of beautiful views. Continue down the north side of the mountain and you will arrive at the river Sennan, and a beautiful pasture with trees. Here, you may also find a designated area for barbequing or where you can enjoy your packed lunch.

 Deutsch

Tysk flagga 

Willkommen im Naturschutzgebiet Virsehatt! Virsehatt ist ein Mythenumwobener Berg, von dem man erzahlt, er sei einmal sowohl ein Todesfelsen fur alte Menschen, eine Fluchtburg (siehe das Schild nebenan) als auch ein Ort gewesen, wo die Trolls Weihnachten gefeiert haben. Der von Laubwaldern bedeckte Berg erhebt sich wie eine Kuppel uber die umliegende Landschaft. Der Berg besteht vor allem aus Gneis – ein hartes Gestein – das gegen die machtigen Krafte des Inlandeises Bestand gehabt hat. Hier findet man auch den basischen Grünstein – dadurch gedeiht hier u.a. das Leberblumchen an einigen Teilen des Berges. Wenn Sie auf dem Pfad in Richtung Gipfel weiterwandern, können Sie den Ausblick vom Weg aus genieβen. Wenn Sie dann auf der Nordseite des Berges abwarts wandern, kommen Sie zum Fluss Sennan und zu einem schonen waldbewachsenen Weidenland. Hier gibt es auch eine Feuerstatte, wo Sie Wurstchen grillen oder Ihren Proviant genieβen konnen.

Laxhane i lekdräkt
Hallands landskapsdjur är lax (Salmo salar). Här ses en laxhane i lekdräkt. Foto: Hans Schibli.

Blåsippa
Om våren blommar blåsippa (Hepatica nobilis) i reservatet. Foto: Lars-Åke Flodin.


Kungsfiskaren (Alcedo atthis) lever vid trädkantade åar och floder. Precis som namnet antyder är den färggranna fågeln en skicklig fiskare. I Sverige är kungsfiskaren rödlistad som sårbar. Foto: Kaj Krutfelt. 

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight