Sutarebo (Halmstad)


Naturreservatet  ligger i en brant sluttning öster om Gyltigesjön i Simlångsdalen. Områdets naturvärden är framförallt knutna till gammal bokskog och lövrika hagmarker. Ett flertal sällsynta arter har hittats i området.

Gammal blandskog

Stora delar av Sutarebo utgörs av gammal blandskog av tall och bok, med en viss inblandning av björk, asp, ek och gran. Tallen är högvuxen och bildar ett tak över lövskogen. Mycket av skogen är sedan länge orörd.

Sprickdalar

Två större sprickdalar genomkorsar sluttningen som reservatet ligger i. Nere i dalarna växer alsumpskog. Sprickdalen i nordost är en ravin med branta sluttningar och med urskogsartad prägel. Här finns rikligt med död ved i form av högstubbar, torrakor och lågor av ett flertal trädslag. Dalgången i söder är något större och alsumpskogen är frodig med gott om alsocklar. Hög luftfuktighet, källpåverkan och rörligt markvatten har gett upphov till en rik och värdefull flora. Här finns de sällsynta arterna skogsbräsma, gullpudra och dvärghäxört. Flera ovanliga mossor och lavar har också hittats i området, bland annat dunmossa och lunglav.

Tidigare inäga

I väster där skogen övergår i jordbruksmark växer äldre vidkroniga hagmarksekar tillsammans med hassel i mosaik med igenväxande ängsbackar och småtegar. Området utgjorde inäga till de gårdar som tidigare låg här. Uppgifter från 1697 anger att tre gårdar låg samlade vid den gamla fägatan. Fägatan, som ännu kan ses, löper upp i sluttningen mot utmarken i öster som var en samfälld betesmark för Breareds socken. En stor del av reservatet ligger på den gamla utmarken.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara en typisk äldre halländsk blandskog med naturskogsprägel, samt en av beteshävd präglad ekhage. Syftet med reservatet är dessutom att gynna friluftslivet.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet, samt att
  • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Lövskog och äldre hagmark

Kommun: Halmstad

Areal: 24 hektar

Skyddat sedan: 2005

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Vägbeskrivning: Från väg 25 i Simlångsdalen sväng mot Mahult och sedan mot Gyltige. Strax efter Gyltigesjön och Simlångsgården går mindre väg till höger mot Håralt. Reservatet ligger utmed vägen.

Dunmossa
Dunmossa (Trichocolea tomentella) är en rödlistad mossa som finns i reservatet. Arten växer i skuggiga lägen och signalerar källpåverkad skog med höga naturvärden. Foto: Viveka Strand.

Lunglav
Den storflikiga lunglaven (Lobaria pulmonaria) kan växa i stora sjok på gamla lövträd. I väta är den grön men i torrt tillstånd ser den brun och nästan död ut. Laven är rödlistad som nära hotad. Foto: Örjan Fritz.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight