Sundsholm (Halmstad)


Sundsholm är ett naturreservat med varierad natur. Här finns djupa skogar med gammal bok och tall, men också solöppna hagmarker där bland annat blåklockor, ängsvädd, nattviol och slåttergubbe växer. Terrängen är kuperad med branter, raviner och böljande marker. Promenadstigar finns i området men bra skor rekommenderas för att ta sig fram i den kuperade terrängen.

Terrängen runt Sundsholm är starkt kuperad. Från de lägst liggande delarna nere vid Töddesjöns strand sträcker sig en brant med lodytor och block upp till reservatets högsta punkt 125 meter över havet. Från utsiktsplatsen har du en vacker utsikt över reservatets lägre liggande delar. Kullar och terrasser i det öppna kulturlandskapet är uppbyggda av grus och sten från den senaste inlandsisens avsmältning.

Många ovanliga arter

I branten, som genomkorsas av djupa raviner, växer äldre bokskog. Längre upp i sluttningen tar drygt 100 år gammal tallskog vid. Döende enbuskar vittnar om skogens historia som öppen betesmark. Omkullfallna träd och högstubbar med tickor och håligheter ger skogen en uråldrig prägel. En mångfald av vedlevande svampar, mossor, lavar och insekter har sitt hem här. En stor mängd ovanliga arter har påträffats som är beroende av lång skoglig kontinuitet och som inte kan hittas i den modernt brukade skogen.

Hagmark med rik flora

Intill Töddesjön ligger en böljande hagmark med vackert isälvsrullade stenar i små odlingsrösen. I solbelysta gläntor mellan enbuskar och gamla aplar växer en rik hagmarksflora med arter som liten blåklocka, ljung, ängsvädd och stagg. Här hittar du också jungfru Marie nycklar, nattviol och slåttergubbe.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,
  • elda,
  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på bilväg eller på anvisad parkeringsplats,
  • bedriva kommersiell verksamhet,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
  • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller samt
  • göra skada på hägnader eller andra anordningar.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 65 hektar

Skyddat sedan: 1996

Ägare: Naturvårdsverket samt privat

Förvaltare: Ägarna och Länsstyrelsen

 Content Editor

​Sundsholm ligger i Halmstads kommun.

Vägbeskrivning: Från riksväg 25 i Simlångsdalens centrum följer man vägvisare mot "Femsjö". Efter cirka 5 km kommer man fram till Sundshollms gård i Mahult. Tag av på väg till höger. Efter 600 meter finns parkeringsplats.

GPS (WGS84): Lat N 56° 45’ 2” Lon E 13° 11’ 2”.


Nattviol (Platanthera bifolia) växer i ängar och öppna skogsmarker. Den är precis som övriga orkidéer i Sverige fridlyst. Foto: Viveka Strand