Steningekusten (Halmstad)


Steningekusten är namnet på de gamla naturreservaten Stensjöstrand och Steninge. Reservatet består av en kuststräcka som delas mellan Halmstad och Falkenberg.

Naturen här ute vid kusten är både karg och storslagen. Här bryts den öppna kustheden upp med stenstränder, sandmarker, klapperstensfält, klippor och mindre områden med lövträd. Någon har sagt att den allra finaste solnedgången hittar man vid Steningekusten. Studerar man de lokala naturfotografernas verk ser det ut att stämma – de brukar ofta ha gott om skymningsmotiv härifrån. Tänk dig en junikväll när triften blommar i rosa mattor och solen långsamt sänker sig ner i havet – då är det gott att sätta sig på en klippa och låta naturen uppfylla alla sinnen.

Fyrfota naturvårdare

Området har under många sekel använts som betesmark där ljungen bränts av med jämna mellanrum. Den långa perioden med bete och brand har skapat en flora och fauna som är beroende av att markerna hålls öppna. Vid 1900-talets upphörde ljungbränningen vilket tillsammans med ett sparsamt bete ledde till att delar av området började växa igen med enbuskar och sly. Detta pågick under decennier, men efter att den norra delen av området avsattes som naturreservat år 1970 har man genom återkommande röjningar och bete fått tillbaka en öppen karaktär. Idag går framförallt islandshästar i den norra delen av reservatet och får i den södra delen.

Kräldjur och andra rariteter

I Steningekusten kan man, med lite tur, få syn på fem av Sveriges sex kräldjursarter: hasselsnok, huggorm, snok, kopparödla och skogsödla. De är alla fridlysta i hela landet. En annan raritet är sensommarens ögonfröjd – den lysande blå klockgentianan som växer sparsamt i betesmarken.  Till denna blomma är den ovanliga fjärilen alkonblåvinge knuten. Den lägger sina ägg på blommans knoppar och livnär sig på värdväxten under sin första tid som larv. Efter några veckor faller larven ner på marken och här stannar den kvar tills den upptäcks av en rödmyra. Nu börjar ett fascinerande samspel. Myran tar nämligen med sig larven till myrkolonins larvkammare där den blir matad och ompysslad i nästan ett år innan den förpuppas för att bli fjäril. Förklaringen till detta är att larven avsöndrar en doft som får rödmyrorna att tro att den är en myrlarv!

En nedlagd industri

Under slutet av förra sekelskiftet präglades trakten kring Steninge av stenbrytning. Lättkluven men slitstark ådergnejs bröts för att användas som gatsten. Denna sten, liksom tegel från Stensjöbruk, skeppades ut från Stensjö hamn som låg strax innanför Fågelholmarna. Fortfarande kan man se spåren av järnvägsbanken som ledde ner till hamnen. I det när liggande reservatet Skipås finns också tydliga spår av flera mindre stenbrott. Stenindustrin i trakten hade sin storhetstid från år 1890 och fram till första världskriget, då verksamheten avstannade och så småningom upphörde. Som mest sysselsatte stenbrytningen hundratals personer.

Kvitter från skogen

Till naturreservatet hör också ett skogsområde på östra sidan av kustvägen. Det är en frodig lövblandskog med många blommande örter. Om våren ljuder skogen av sången från grönsångare, bofink, rödhake, koltrast och trädpiplärka. I öster avgränsas reservatet av en mäktig sanddyn, vilken syns som en skogsklädd markerad ås. Dyner som blivit trädklädda brukar ha kvar sin form under mycket lång tid, på grund av att rötterna binder sanden. Sådana dyner kallas fossila, till skillnad från kustens öppna eller örtklädda dyner vilka deltar i en ständig omformningsprocess.

Njut av naturen

Beskåda den storslagna utsikten från höjden i nordost, bada i Glassvik eller innanför Fågelholmarna (men håll dig på avstånd från fågelskyddsområdet) och njut av picknickkorgen på den blommande kustheden. I naturreservatets direkta närhet ligger även naturreservaten Skipås och Enet som båda är väl värda ett besök. I samhället Steninge finns även caféer, restauranger, loppis på sommaren, hantverkare och vandrarhem.

Syfte

Syftet med reservatet är att bevara ett storslaget kustlandskap med vidsträckta öppna hedar, hav och bara klippor, samt att bevara naturvärden som är knutna till detta landskap. Naturreservatet ska även stödja allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • årligen under tiden 15 mars-31 juli lägga till med båt eller vistas på Fågelholmarna eller inom omgivande vattenområde intill ett avstånd av 100 meter från stranden.
 • medföra okopplad hund,
 • rida,
 • göra upp eld eller använda grill annat än på eldplatser som förvaltaren eventuellt har iordningsställt och som då finns markerade på reservatets informationsskyltar. Campingkök får dock användas fritt inom reservatet.
 • att ha båt förtöjd eller upplagd på stranden mellan kl. 24 och kl. 06. Förbudet gäller inte småbåtshamnen i Oskarshamn och båtuppläggningsplatsen strax söder om stranden vid Glassvik.
 • framföra motordrivet fordon på land och parkera på annat än anvisade platser. Undantag gäller för 1. Steens väg. 2. vägen till småbåtshamnen Oskarshamn för båtägare med båtplats samt 3. vägen till Glassvik i samband med upp- eller nertagning av båt eller i samband med Glassviks båtförenings arbetsdagar för att köra skräp och redskap.
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär och matsvamp är dock tillåten, samt plockning av enstaka exemplar av icke fridlysta växter för artbestämning.
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.
 • bryta loss, knacka sönder, föra bort eller måla sten och mineral,
 • tälta samt att mellan kl. 24 och kl. 06 ha husvagn, husbil eller motsvarande på parkeringsplatserna,
 • utöva modellplansflygning, vattenskidåkning, köra vattenskoter, lättviktsflygplan, eller utöva andra aktiviteter som kan störa naturupplevelsen för övriga besökare eller skrämma fågellivet,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Kusthed, hav, lövskog

Kommun: Halmstad och Falkenberg 

Areal: 208 hektar varav 60 hektar vatten

Skyddat sedan: 1966 och 1970. Nytt beslut 2012.

Ägare: Hallands Naturskyddsförening, privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: För att komma till kustdelen parkerar man lämpligen i Steninge vid vägskylt "naturreservat" eller vid Stensjöstrand i norra delen av reservatet (skyltat från kustvägen). Till inlandsdelen kommer du genom att svänga in på Glasbruksvägen mitt emot Steninge restaurang, för att därefter fortsätta på Hulabäcksvägen tills bautastenen och reservatsskylten syns på höger sida.


Alkonblåvingen (Maculinea alcon) är rödlistad som starkt hotad. Den är beroende av värdväxten klockgentiana och myror av släktet Myrmica för att kunna fullfölja sin livscykel. Arten har ett åtgärdsprogram. Foto: Anders Hallengren.

 


Rödhaken (Erithacus rubecula) räknas som en av Sveriges vanligaste fåglar. På hösten flyttar fågeln söderut till trakterna kring Medelhavet. Enstaka individer övervintrar dock i Sverige. Foto: Sofia Frising.


Den ofarliga hasselsnoken (Coronella austriaca) finns i de södra delarna av Sverige, men ingenstans i landet är den vanlig. Precis som övriga grod- och kräldjur är hasselsnoken fridlyst i Sverige. Foto: Kill Persson.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight