Skårebo (Halmstad)


Efter att en brand härjat i området kring Skårebo beslutades att bilda ett naturreservat här. Detta för att bevara skogsbrandfältet och ädellövskogen intill med dess rödlistade arter. Reservatet ligger inklämt mellan de tre byarna Långhult, Kullhult och Skårebo.

Branden ägde rum i april 2008 och hann sprida sig över cirka 44 hektar innan den släcktes. Branden gick fram över en skogsmyrmosaik med lövskogar, blandskogar och våtmarker. Den orsakade bland annat skador i ett bestånd av medelålders ek och i flera grankulturer, och många träd dog.

Rödlistade arter

Efter branden klassades brandfältet som nyckelbiotop. Nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter. I Skårebo finns många rödlistade arter såsom olika lavar, mossor och skalbaggar.Reservatet har bildats så att vegetationen och den biologiska mångfalden på brandfältet kan genomgå en naturlig utveckling.

Reservatets historia

Skårebo ligger inklämt mellan de tre byarna Långhult, Kullhult och Skårebo. På en karta från 1812 ser vi att reservatet varit en del av byarnas inägor och brukats som ängsmark.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter, till exempel örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
  • sätta upp tavla, affisch skylt eller göra inskrift,
  • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
  • medföra okopplad hund samt
  • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Skog som domineras av ädellöv och barrsump

Kommun: Halmstad

Areal: 74,9 hektar

Skyddat sedan: 2012

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

 Content Editor

​Skårebo ligger i Halmstads kommun.

Vägbeskrivning: Från E6 tag av mot Kvibille. Inne i samhället, sväng höger mot Slättåkra. Kör cirka 7 kilometer och sväng av åt vänster mot Gräsås. Efter cirka 6 kilometer sväng höger mot Kullhult. Fortsätt knappt 3 kilometer uppför backarna, förbi Långhult. Efter två kraftiga svängar passeras en avtagsväg åt vänster och strax därefter kommer man fram till avsedd parkering på höger sida. Från väg 26 (Nissastigen): I rondellen vid Brandshult - sväng av mot Slättåkra. Fortsätt cirka 7 kilometer och sväng i samhället höger mot Gräsås och fortsätt enligt anvisningar ovan.