Möllegård (Halmstad)


Möllegård ligger utmed Nyrebäcken som kantas av cirka 100-åriga klibbalar. I den norra delen finns värdefulla betesmarker med grova och vidkroniga hagmarksekar. Här blommar backsippa om våren. Möllegård är ett populärt utflyktsmål för både Halmstadbor och turister, också mycket tack vare glasskaféet och restaurangen vid parkeringen precis intill reservatet. I reservatet kan du ta dig runt på många lättvandrade stigar.

Stilla sommardagar flyter Nyrebäcken sakta fram och solens strålar letar sig knappt igenom den täta alsumpskog som kantar brinkarna. På de cirka hundra år gamla klibbalarna växer många ovanliga lavar. Ett exempel är örlaven som endast finns på ett femtiotal platser i landet. I den skuggiga sumpskogen trivs också många örter som kärrfibbla, kärrbräken och nordlundarv. Många fåglar har också sitt hem i alsumpskogen.

Blomstrande backsippa

Redan i april blommar backsippan med stora, violetta blommor som sedan blir till karakteristiskt håriga frukter samlade i en boll. Backsippan trivs i öppna torrbackar som under lång tid hävdats genom bete eller slåtter. Blommans närvaro i hagmarkerna berättar därför något om den historiska markanvändningen vid Möllegård. Uppgifter från slutet av 1700-talet visar att ängar, gräsmarker med ljung, flygsandsområden och små åkrar då omgav gården Möllegård.

Giganter och dess gäster

I reservatets norra del finns värdefulla naturbetesmarker bevarade. Hagmarksekarna har imponerande grova stammar såväl som vida kronor. Ekarna hyser många lavar, mossor och svampar. Ärgspik, sotlav, oxtungssvamp, svavelticka och guldlocksmossa är några exempel. I hagmarken växer det hotade hallandsbjörnbäret (Rubus hallandicus). Hallandsbjörnbär är mycket taggig, bladen är gröna och glest håriga på undersidan och har stora, vita blommor som blommar i mitten på juni.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • elda annat än på anvisade platser,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera på annat än på anvisade plats,
  • rida eller köra med häst annat än på anvisade ridstigar,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna orientering eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön,
  • snitsla spår,
  • anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön samt
  • göra skada på hängnader, skyltar eller andra anordningar.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Hagmark, ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 45 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Halmstads kommun

Förvaltare: Halmstads kommun

 Content Editor

​Möllegård ligger i Halmstads kommun.

Vägbeskrivning: Från Halmstad kör mot Tylösand. Vid Karlstorps camping sväng höger och följ vägen cirka 1,5 kilometer. Följ därefter skyltning till vänster mot Möllegård. Parkering finns invid gården.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Halmstad Sandhamnsvägen”. Härifrån är det ca 1 kilometer till Möllegård om du följer gamla Tylösandsvägen norrut.

Backsippor
Backsippan (Pulsatilla vulgaris) blommar med stora blåvioletta blommor redan i april. Arten växer på öppna torrbackar som hävdas genom bete eller slåtter. Backsippan är fridlyst och rödlistad som sårbar. Foto: Hans Schibli.


Den sällsynta oxtungssvampen (Fistulina hepatica) växer på stambasen eller roten av gamla ekar. Som färsk är svampen köttig och utsöndrar vinröda saftdroppar både på hattens ovan- och undersida. Foto: Lena Alness.