Lillared-Klövaberget (Halmstad)


Vid Lillared-Klövaberget finns en varierad skogsmiljö där bok dominerar. Landskapet är kuperat med vackra bäckdalar och mäktiga bergsbranter. Du kan upptäcka reservatet genom att följa den markerade vandringsleden. Vid Klövaberget leder stigarna fram till en hög brant. Med sina 20 meter är den en mäktig syn. Uppe på toppen kan du njuta av din medhavda fika med utsikt över det vida skogslandskapet.

Naturen vid Lillared-Klövaberget har formats av småskaligt skogs- och jordbruk. Ekar med vida kronor vittnar om att miljön förr var öppnare då man sommartid släppte ut djuren på bete i skogen. Vissa delar av skogen har inte brukats sedan mycket lång tid tillbaka. Resultatet är en variationsrik miljö med ädellövskog, sumpskog, blandskog och tallskog. Flera stigar leder besökaren genom de olika skogstyperna i reservatet.

Bokskog med porlande bäck

Från parkeringen i öster leder stigen dig in i en pelarsalslik bokskog med en porlande bäck. Marken täcks främst med fjolårsblad av bok. På trädstammarna däremot lever många intressanta och ovanliga lavar och mossor som bokvårtlav, bokkantlav och platt fjädermossa.

Blommor och mossor

Söder om Klövaberget finns en blandlövskog med bok, ek, asp och hassel. Tidigt på våren tittar blåsippor fram följt av vitsippor som bildar vita mattor. I mitten på sommaren blommar nordlundarv med små, vita blommor. I bäcken frodas växtligheten där lavar och mossor täcker stenarna. I reservatet kan du också hitta skirmossa, Hallands landskapsmossa. Den är beroende av ett väldigt fuktigt mikroklimat. Arten är rödlistad som nära hotad.

Snäckor och sniglar i sumpskogen

I den fuktiga al- och björksumpskogen i reservatet lever många olika snäckor och sniglar, så kallade landmollusker. Vid undersökningar som gjorts i området har hittills 18 olika landmollusker hittats. Eftersom området är relativt opåverkat sedan lång tid tillbaka används det som referensområde för forskning kring landmollusker. Antalet landmollusker som finns här jämförs med hur många av dessa djur man hittat i områden som har påverkats mer av skogs- och lantbruk.  

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • medföra okopplad hund,
  • elda,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • skada växtlighet genom att exempelvis gräva upp växter,
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • föra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
  • rida, med undantag för väg som anges på skyltens karta.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 87 hektar

Skyddat sedan: 1991

Ägare: Kommun/privat

Förvaltare: Ägarna och Halmstads kommun

 Content Editor

​Lillared-Klövaberget ligger i Halmstads kommun.

Vägbeskrivning: Från riksväg 25 i Simlångsdalens samhälle tar man avtagsväg mot "Oskarström". Efter cirka 1 kilometer finns parkeringsplats på vägens östra sida. På andra sidan vägen, en bit längre fram, finns markerad strövstig.

Kollektivtrafik: Lillared-Klövaberget ligger på promenadavstånd (1 kilometer) från Simlångsdalen där hållplatsen "Simlångsdalen" finns.

Skirmossa
Skirmossa (Hookeria lucens) är Hallands landskapsmossa. Den växer vid beskuggade bäck- och åstränder och är beroende av ett väldigt fuktigt mikroklimat. Arten är rödlistad som nära hotad. Foto: Therese Aremyr


Bokkantlav (Lecanora glabrata) är en rödlistad lav som växer på reservatets gamla bokar. Foto: Marie Tönnberg.

Blåsippa
Om våren blommar blåsippa (Hepatica nobilis) i reservatet. Foto: Lars-Åke Flodin.