Långhultamyren (Halmstad)


Långhultamyren är ett vidsträckt och välbevarat myrkomplex av nationellt värde. Den storslagna utsikten från Långhulten och vårvinterns orrspel gör Långhultamyren till ett uppskattat besöksmål.

Variationsrik våtmark

Långhultamyren ligger i den västra delen av sydsvenska höglandet och inom Sydsveriges mest nederbördsrika område. Den stora regnmängden har skapat vidsträckta myrkomplex med många olika mossetyper som sinsemellan skiljs åt av kärrdråg och fastmarksholmar. Från reservatets högsta punkt, Långhulten, har man en imponerande utsikt över mosseplanet.

... med ett rikt fågelliv och typisk vegetation

Reservatet har ett rikt fågelliv med arter som är karakteristiska för stora myrområden. Här finns exempelvis en av länets största spelplatser för orre samt häckande ljungpipare. Inom reservatet finns även skogslevande arter som tjäder och duvhök. På myren växer för regionen typiska arter som myrlilja, ängsull och vitmossor i de fuktigare delarna och klockljung, ljung, pors och blåtåtel i de torrare. Längs bäckarna finner man vattenklöver, kråkklöver och missne.

Myr i förändring

Under 1700- och 1800-talen användes området som betesmark. För att förbättra betet brändes området regelbundet, och kombinationen av bete och bränning resulterade i att marken hölls öppen.

När hävden upphörde i början av 1900-talet beskogades marken. Stora fastmarksområden planterades med tall och gran men ett område i reservatets nordvästra del lämnades för fri utveckling. Detta har genom självföryngring omvandlats till gles barrdominerad naturskog, där enstaka kvarstående enar minner om den tidigare betesdriften.

Fortfarande finns mindre ytor med ljunghed bevarade på Långhulten, Killeberg och Björnö. Dessa hålls öppna med betande nötkreatur.

För besökaren

Inom reservatet finns en vandringsled och tre skidspår. En tidig aprilmorgon har du stora möjligheter att uppleva orrspel från gömslet. Gömslet är ett mindre hus med två avdelningar, en där man kan övernatta på enkla träbritsar och en där man kan skåda orrspelet på myren. Huset har plats för cirka 20 personer och övernattningsutrymmet har plats för cirka fyra personer.

Observera att stättan över stängslet kan vara hal vid fuktig väderlek. Var försiktig när du ska ta dig över.

Syfte

Att bevara myrlandskapet och naturskogens orörda karaktär med dess särpräglade hydrologi, morfologi, flora och fauna. Att bevara och återskapa ljunghed samt att gynna det rörliga friluftslivet.

Ramsarområde

Naturrreservatet ingår i ett område som omfattas av Konventionen om våtmarker av internationell betydelse (Ramsar-konventionen), i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada vegetationen,
  • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg,
  • parkera annat än på anvisad plats,
  • bedriva kommersiell verksamhet,
  • anbringa tavla, skylt affisch eller liknande,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Öppen och skogsbevuxen myrmark

Kommun: Halmstad

Areal: 768 hektar

Skyddat sedan: 1999

Ägare: Region Halland och Naturvårdsverket

Förvaltare: Södra skogsägarna och Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Kör väg 25 från Simlångsdalen mot Ljungby. Efter 5 kilometer är det skyltat mot "Långhultebacken" till vänster. En parkering finns utmed vägen. Man kan också följa grusvägen som går norrut in i reservatet där ytterligare en parkering finns.

 English

Brittisk flagga 

Welcome to the Långhultamyren nature reserve – one of Sweden’s most valuable wetland areas. The extensive bog is graced with cross-leaved heath, hare´s-tail cottongrass and bog asphodel. The rare plant Issler´s clubmoss grows in the small areas of heather moor. The hide offers the opportunity to witness the courting rituals of the blackcock during the months of April and May. European golden plovers, western capercaillie and northern goshawks also breed in the reserve. Långhultamyren has a history as pasture land.

 Deutsch

Tysk flagga 

Willkommen im Naturreservat Långhultamyren – einem der wertvollsten Feuchtgebiete Schwedens. Glocken-heide, Scheiden Wollgras und Beinbrech schmücken das weitgestreckte Moor. Auf den kleinen Heidestreifen wächst der seltene Zypressen Flach-bärlapp. Vom Versteck aus kann man in den Monaten April und Mai die Birkhahnbalz erleben. Im Reservat brüten außerdem Goldregenpfeifer, Auerhuhn und Hühnerhabicht. Långhultamyren ist lange Zeit als Weideland genutzt worden.

 Bilder på gömslet

Orrgömsle byggnad 

Utsikt från orrgömslet 


Vitmossor täcker stora delar av myren. Foto: Lars-Åke Flodin.


Tjädern (Tetrao urogallus) trivs i barrskogar, gärna med lövinslag, som är genomkorsade av kärr och myrar. Tjädertupparna samlas tidigt på våren för att spela. Foto: Kaj Krutfelt.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight