Gårdshult (Halmstad)


Naturreservatet Gårdshult består av två geografiskt skilda områden. I reservatets norra del ligger byn Gårdshult på en höjd. Byn omgärdas av ett naturskönt, småskaligt kulturlandskap. Sluttningen mot ån Assman är delvis bevuxen med ädellövskog och i väster ligger Smedhultamyren, en öppen högmosse med blöta kärrpartier. Under högsommaren lyser denna gul av blommande myrliljor.

Det södra området kallas Söderängarna och utgörs av myrmark med fastmarksholmar. Området täcks till stora delar av naturskog som uppkommit genom självföryngring på ohävdad ljunghed. Skogen domineras av tall, björk och gran och har i större delen av området ett stort inslag av torrträd och lågor.

Markanvändning förr...

Vid 1800-talets mitt var Gårdshult i stort sett skoglöst då all mark behövdes för produktion av spannmål och foder. Inägomarken utgjordes av en mosaik av slåtteräng och åker och utmarken bestod av betad ljunghed och slåttermyr. 1857 genomfördes laga skifte på Gårdshult vilket resulterade i större odlingsenheter och utflyttade gårdar. De nya ägogränserna markerades av raka stenmurar vilka ännu finns kvar. Nya odlingsmetoder vid 1800-talets mitt medförde att kreatursfodret kunde odlas på vall. Därigenom minskade betydelsen av utmarksbete och ängsbruk. 1917 hade nästan all ängsmark på inägorna omvandlats till åker och de tidigare betade utmarkerna hade i stor utsträckning beskogats.

...och nu

Numera bedrivs ett museijordbruk inom den tidigare inägomarken kring byn. På små åkertegar odlas äldre sorter av spannmål och lin. I åkrarna sås också åkerogräs som numera är mycket ovanliga på grund av rationella odlingsmetoder, höga gödslingsnivåer och effektiv kemisk ogräsbekämpning. På sädesfälten växer bland annat blåklint, klätt, spikvallmo, åkerskallra och i linåkern kan man finna linsnärja, oljedådra och jättespärgel. På flera ängar har bruket att slå med lie återupptagits. Det södra skogsområdet lämnas för fri utveckling.

Flora och fauna

Floran i skogs- och myrmarken är relativt artfattig. Inägomarken har däremot en rik ängs- och hagmarksflora med arter som grönvit nattviol, slåttergubbe, svinrot, jungfrulin, gökärt och knägräs samt flera arter av vaxskivlingar och jordtungor. I de fuktiga sidvallsängarna invid Assman, där slåtter återupptagits, finns t.ex. klockgentiana, darrgräs, tätört och snip. I ån Assman växer den ståtliga ormbunken safsa, eller kungsbräken som den också kallas.

Fågellivet är rikt i skogs- och myrområdena. Här finns bland annat orre, tjäder, duvhök, gröngöling, spillkråka och bivråk. Vid ån Assmans forsar ses strömstare och forsärla under hela året.

En värdefull gåva

Reservatet kom till stånd genom en donation av Bodil och Frans Möller 1985, och utvidgades med av naturvårdsfonden inköpt mark år 2002.

Njut av reservatet

Det kuperade odlingslandskapet i reservatets norra del är en pastoral idyll som gör sig allra bäst under för- och högsommar. Från höjdpartierna är utsikten åt väster över Smedhultamyren och vidare mot Halmstad och Västerhavet storslagen. Prova på den nya vandringsleden eller ta en promenad till det närbelägna reservatet Danska fall (ca 3 km enkel väg).

Syfte

Områdets karaktär med orörda naturskogar och våtmarker samt öppet kulturlandskap vid byn ska bevaras. Området är även avsatt för forskning och friluftsliv.

Ramsarområde

Naturrreservatet ingår i ett område som omfattas av Konventionen om våtmarker av internationell betydelse (Ramsar-konventionen), i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda före-skrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada vegetationen,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg,
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • rida,
 • elda,
 • medföra okopplad hund,
 • anbringa tavla,
 • skylt affisch eller liknande anordning,
 • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Småskaligt odlingslandskap, naturskog och myrmark

Kommun: Halmstad

Areal: 236 hektar

Skyddat sedan: 1991, utökat 2002

Ägare: Västkuststiftelsen samt Naturvårdsverket

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Kör väg 25 österut från Halmstad mot Simlångsdalen. Följ därefter skyltar mot Tönnersjö cirka 5 kilometer tills du kommer till Torared. Ta där till vänster mot Gårdshult. Efter cirka 2,5 kilometer ligger reservatet på vänster sida.

 Content Editor

Hallandsleden passerar området
Hallandsleden passerar området. Foto: Martin Lindqvist

Sporgömmen hos safsa
Närbild på safsans (Osmunda regalis) sporgömmen. Foto: Viveka Strand.

Darrgräs
Det vackra darrgräset (Briza media) har små hjärtformade ax. Foto: Lars-Åke Flodin. 

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight