Alenäs (Halmstad)



Alenäs består främst av sjöar och öppna våtmarker omgivna av lövsumpskog och barrskog. I reservatet finns också små slingrande före detta åkrar mellan ekbevuxna kullar. Här kan fågelskådaren hitta många spännande arter.

Den omväxlande och ostörda naturen i Alenäs gynnar fågellivet. Här hittar man karaktäristiska våtmarksfåglar som sångsvan, dvärgbeckasin och enkelbeckasin. Alenäs är en rik ugglelokal som är välkänd bland fågelskådare. Här kan man lyssna efter pärluggla, sparvuggla och kattuggla. Pickelsbohålan och omgivande våtmarker är omtyckta rastplatser för svanar, änder och gäss under vår och höst. Det kan vara lite svårt att nå sjöarna och de öppna vattenområdena i reservatet då det inte finns några markerade leder.

Unikt odlingslandskap

Ekhulten tillhörde tidigare Alenäs gård och utgörs av små slingrande, före detta åkrar mellan ekbevuxna kullar. Ekhulten ligger i anslutning till reservatsparkeringen och är ett trevligt område att ströva runt i. Åkrarnas antal och läge stämmer väl överens med 1800-talsbondens landskap. Under 1800-talet och tiden dessförinnan användes ekkullarna mellan åkrarna som slåtterängar. Träd och buskar i slåttermarken tuktades hårt för att inte ängen, som gav vinterfoder till djuren, skulle bli för beskuggad.

Ihopsamlade högar med stenar, så kallade röjningsrösen, vittnar om gångna tiders slit på åkrar och ängar. När forntidens bonde skulle röja upp en åkeryta tog han bort stenarna som låg i vägen för odlingen och lade dessa i rösen.

Sjö blev till åker

Områdets sjöar var betydligt större fram till slutet av 1800-talet. Då genomfördes en omfattande sjösänkning för att öka andelen brukbar jordbruksmark. Den gamla strandlinjen syns än idag i naturen och markeras av blockrika stråk i väst-östlig riktning. Stora delar av den mark som blottades efter sjösänkningen var dock olämplig som åkermark och flera områden planterades därför med granskog.

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • störa djurlivet, t.ex. genom att skada eller ta ägg och fågelbon,
  • skada växtligheten, t.ex. genom att bryta kvistar, gräva upp växter och rista i träd,
  • medföra ej kopplad hund,
  • skada områdets berggrund eller lösa jordlager,
  • skräpa ner,
  • framföra motorfordon på andra vägar än de som leder fram till anvisade parkeringsplatser,
  • göra upp eld,
  • tälta.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Kärr, öppet vatten, naturskog och betad ekhagmark

Kommun: Halmstad

Areal: 50 hektar

Skyddat sedan: 1963

Ägare: Privat

Förvaltare: Ägarna och Länsstyrelsen

 Content Editor

Alenäs ligger i Halmstads kommun.​

Bil: Från vägen mellan Simlångsdalen och Femsjö, ca 2 kilometer norr om Bygget sväng mot Pickelsbo. Efter 3 kilometer tag höger på skogsbilväg och fortsätt någon km fram till Alenäs där man kan parkera.

 Mer om området


Enkelbeckasinen (Gallinago gallinago) är en medelstor vadare med lång rak näbb, korta ben och satt kropp. Fågeln häckar vid alla typer av våtmarker. Foto: Lars-Åke Flodin.