Yttra Berg (Falkenberg)


I naturreservatet Yttra Berg möter du ett landskap som var vanligt förr, med hamlade träd, slåtterängar, odlingsterrasser och fägator. Områdets skönhet, den nära kontakten med gångna tider och det fina gårdsmuseet gör Yttra Berg till ett välbesökt utflyktsmål.

Odlingslandskapet då...

Yttra Bergs jordbrukslandskap är i stora drag bevarat från tiden före 1800-talets skiften. Före skiftena var byarna vanligen uppdelade i inägor med åkrar och slåtterängar samt utmark där djuren från flera gårdar betade tillsammans. För att hindra djuren från att beta från åker och äng var hela byns inägor kringgärdade av stenmurar. Dessutom fanns i varje by en fägata omgiven av murar så att djuren kunde fösas mellan utmarksbetet och ladugården, utan att grödorna förstördes.

...och nu

I Yttra Berg är fägatan välbevarad, liksom gränsen mellan inägor och utmark. Större delen av naturreservatet består i inägor där terrasser, odlingsrösen, slåtterängar och hamlade träd minner om forna tiders odlingsmöda. Marken brukades ända fram till 60-talet, vilket starkt bidragit till att naturvärdena kunnat bevaras. I reservatets hjärta ligger Aronsgården vars äldsta delar är från 1600-talet. Boningshuset från 1818 och uthuset från 1808 är byggda på plats. Ladugården är däremot hitflyttad 1992 från Sjörred i Abilds socken, som ersättning för den gamla ladugården som revs på 60-talet.

Slåttergille och åkerbruk

Inom reservatet finns Store stockäng vilken sköts traditionellt av Gällareds hembygdsförening. Under våren städas ängen på ris och löv och i juli står ängen i full blom. Smörboll, grönvit nattviol och svinrot är några av ängens blommor. I månadsskiftet juli/augusti hålls det årliga slåttergillet med välslipade liar och fyllda kaffekorgar. Tidpunkten brukar anslås i gårdsmuseet och du är välkommen att delta. Du är även välkommen att besöka gården och se på sådd och skörd "på gammalt vis" med häst och självbindare.

Artrikedom

Floran är relativt artrik på grund av två orsaker. Dels har området hävdats genom bete och slåtter sedan lång tid tillbaka, och dels förekommer lättvittrad grönsten i området. Smörboll, svinrot, Jungfru Marie nycklar och sommarfibbla är exempel på hävdgynnade arter, medan blåsippa, vårlök, ormbär och desmeknopp är arter som trivs på grönsten. I området förekommer hasselmus som är ovanlig i Halland liksom fågelarterna stenknäck, nötkråka och mindre hackspett.

För besökaren

Med hjälp av broschyren "Natur- och kulturstigar i Yttra Berg" kan du gå fyra olika stigar som varierar i längd från 1-2,5 kilometer. Under vandringens gång får du inblick i områdets naturvärden och kulturhistoria. Broschyren finns vid informationstavlan på parkeringen och i gårdsmuseet samt att ladda ner till höger här på sidan.

I Sjörredsladan vid Aronsgården finns sedan 2002 ett museum med utställningar om landskapets historia, reservatets växt- och djurliv samt om det ålderdomliga jordbrukets göromål. I en lyssnarstudio kan du höra berättelser från trakten. I museet finns även information om händelser i reservatet samt en matplats där du är välkommen att avnjuta din medhavda matsäck. Museet är alltid öppet!

Andra naturreservat med välbevarade ålderdomliga odlingslandskap är Äskhult, Björkekullen, och Gårdshult. De är alla väl värda ett besök.

Syfte

Att bibehålla och återskapa ett värdefullt äldre kulturlandskap med ett rikt växt- och djurliv.

Ekomuseum

Naturreservatet ingår som besöksmål i Ekomuseum nedre Ätradalen, tillsammans med andra besöksmål kring ån Ätran. Se länk för info om kommande evenemang.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • gräva upp växter,
  • förstöra, skada eller bortföra naturföremål eller ytbildning,
  • beträda slåtterängar annat än längs anvisade stråk,
  • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • avsiktligt störa djurlivet,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • elda,
  • snitsla spår eller orienteringskontroll.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Ålderdomligt odlingslandskap

Kommun: Falkenberg

Areal: 59 hektar

Skyddat sedan: 1993

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Följ skyltarna mot "Yttra Berg" från vägen mellan Ullared och Ätran, 1 kilometer väster om Gällared.

 English

Brittisk flagga 

Welcome to Yttra Berg! Here you can experience an ancient cultural landscape with a rich flora and fauna. There are four marked nature trails in the reserve. Keep your eyes open for traces of the past as well as exciting plants and animals! A number of species that have been encroached by modern agricultural practices flourish in the meadows and pastures. People have lived and worked in Yttra Berg for centuries. Until 1871, there were three farms here. Only two remain today; Aronsgården and a private farm located just outside the reserve. At Aronsgården there is a small museum in a barn that was moved here in 1990.

 Deutsch

Tysk flagga 

Willkommen im Naturschutzgebiet Yttra Berg! Hier können Sie eine altertümliche Kulturlandschaft mit einer vielfältigen Flora und Fauna erleben. Durch das Gebiet führen vier markierte Naturpfade. Halten Sie Ausschau nach Spuren aus vergangenen Zeiten sowie interessanten Pflanzen und Tieren! Auf den Wiesen und Weiden kommen etliche Arten vor, die im modernen Ackerbau verdrängt werden. In Yttra Berg leben und wirtschaften seit Jahrhunderten Menschen. Bis 1871 lagen hier drei Höfe. Heute gibt es nur noch Aronsgården und einen privaten Hof unmittelbar außerhalb der Grenzen des Naturschutzgebiets. Bei Aronsgården ist in einer Scheune, die 1990 hierher verlegt wurde, ein kleines Museum untergebracht.

 Content Editor

Smörboll
Smörbollen (Trollius europaeus) är lätt att känna igen på sina smörgula bollformade blommor. Foto: Örjan Fritz

Blåsippa
Om våren blommar blåsippa (Hepatica nobilis) i reservatet. Foto: Lars-Åke Flodin.


Mindre hackspett (Dendrocopos minor) är Europas minsta hackspett, jämnstor med en gråsparv. Foto: Kaj Krutfelt.

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight