Yttra Berg (Falkenberg)


I naturreservatet Yttra Berg möter du ett landskap som var vanligt förr, med hamlade träd, slåtterängar, odlingsterrasser och fägator. Områdets skönhet, den nära kontakten med gångna tider och det fina gårdsmuseet gör Yttra Berg till ett välbesökt utflyktsmål.

Yttra Bergs jordbrukslandskap är i stora drag bevarat från tiden före 1800-talets skiften. Med en karta från år 1830 i handen kan man än idag nästan orientera sig in i minsta detalj!

Gammal åkermark överallt

Yttra Bergs skönhet kan till stor del förklaras med småskaligheten. Landskapet är både backigt och stenigt vilket gjort att generationer av bönder fått anpassa sig efter terrängen. De har odlat på nästan varje torr yta som funnits till förfogande. Landskapet är faktiskt en av länets (och landets!) mest innehållsrika när det gäller fornåkrar. Slåtter- och betesmarker innehåller närmast ofantliga mängder odlingsrösen och terrasskanter som vittnar om långvarig odlarmöda.

Magnifik utsikt och fyra naturstigar

En bra överblick av omgivningarna får man om man går upp på höjden Store Bergsåker, strax intill parkeringen. Utsikten härifrån är magnifik. Åt nordost ser man Gällareds by och kyrka medan man åt söder blickar ut mot Ätrans dalgång. Jämsides med Store Bergsåker följer en grusväg terrängens kurvor fram till gårdsbebyggelsen i Yttra Berg.

Med hjälp av broschyren "Natur- och kulturstigar i Yttra Berg" kan du gå fyra olika stigar som varierar i längd från 1–2,5 kilometer. Under vandringens gång får du inblick i områdets naturvärden och kulturhistoria. Broschyren finns vid informationstavlan på parkeringen och i gårdsmuseet samt att ladda ner till höger här på sidan.

Ett litet museum finns på gården

Gården skulle man kunna kalla för Yttra Bergs hjärta. Idag hittar man här två gårdar med kringliggande byggnader. Det är dels bröderna Johanssons gård, dels Aronsgården som ägs av Naturvårdsverket och ingår i reservatet. Aronsgården är äldst med anor ända tillbaka till 1600-­talet. Själva bonings­huset är dock från 1818. Den omålade ladugården, Sjöredsladan, flyttades till Yttra Berg från Sjöred i Falkenberg 1992. Här finns ett litet museum med en utställning om landskapets historia, reservatets djur- och växtliv och om det ålderdomliga jordbrukets göromål. I en lyssnarstudio kan du höra berättelser från trakten. I museet finns även information om händelser i reservatet samt en matplats där du är välkommen att avnjuta din medhavda matsäck. Museet är alltid öppet!

Underliga träd

I ängs- och betesmarkerna finns knotiga träd med ett underligt utseende. Träden har fått sin form genom att de har hamlats, beskurits, i generationer. De hamlade träden utgjorde förr "grönskande ängar i luften". Genom att skära löv och kvistar fick man ett viktigt komplement till ängens hö – ungefär en tredjedel av vinterfodret kom från träden. Man hamlade på sensommaren mellan slåttern och skörden. De lövrika kvistarna bands sedan ihop till kärvar som ställdes på tork.

Slåttergille och åkerbruk

Inom reservatet finns Store stockäng, som Gällareds hembygdsförening sköter om på traditionellt vis. Under våren städas ängen på ris och löv och i juli står ängen i full blom. Smörboll, grönvit nattviol och svinrot är några av ängens blommor. I månadsskiftet juli/augusti hålls det årliga slåttergillet med välslipade liar och fyllda kaffekorgar. Tidpunkten brukar anslås i gårdsmuseet och du är välkommen att delta. Du är även välkommen att besöka gården och se på sådd och skörd "på gammalt vis" med häst och självbindare.

Djur och växter

Floran är relativt artrik på grund av två orsaker. Dels har området hävdats genom bete och slåtter sedan lång tid tillbaka, och dels förekommer lättvittrad grönsten i området. Smörboll, svinrot, Jungfru Marie nycklar och sommarfibbla är exempel på hävdgynnade arter, medan blåsippa, vårlök, ormbär och desmeknopp är arter som trivs på grönsten. I området förekommer hasselmus som är ovanlig i Halland liksom fågelarterna stenknäck, nötkråka och mindre hackspett.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • gräva upp växter,
  • förstöra, skada eller bortföra naturföremål eller ytbildning,
  • beträda slåtterängar annat än längs anvisade stråk,
  • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • avsiktligt störa djurlivet,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • elda,
  • snitsla spår eller orienteringskontroll.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Ålderdomligt odlingslandskap

Kommun: Falkenberg

Areal: 59 hektar

Skyddat sedan: 1993

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Vägbeskrivning: Följ skyltarna mot "Yttra Berg" från vägen mellan Ullared och Ätran, 1 kilometer väster om Gällared.

 Content Editor ‭[2]‬

​Yttra berg ligger i Falkenbergs kommun.

Bil: Från Gällared kör väg 153 västerut mot Ullared. Efter cirka 1 km är det skyltat mot Yttra Berg. Även det närliggande reservatet Bergs naturskog skyltas från väg 153.

GPS (WGS84): Lat N 57° 5’ 12’’ Lon E 12° 48’ 11’’ (parkeringen)

Kollektivtrafik: Hållplats "Bråtagärde" och gå sedan vägen söderut. Härifrån är det cirka 1,5 kilometer till reservatet.

 English

Brittisk flagga 

Welcome to Yttra Berg! Here you can experience an ancient cultural landscape with a rich flora and fauna. There are four marked nature trails in the reserve. Keep your eyes open for traces of the past as well as exciting plants and animals! A number of species that have been encroached by modern agricultural practices flourish in the meadows and pastures. People have lived and worked in Yttra Berg for centuries. Until 1871, there were three farms here. Only two remain today; Aronsgården and a private farm located just outside the reserve. At Aronsgården there is a small museum in a barn that was moved here in 1990.

 Deutsch

Tysk flagga 

Willkommen im Naturschutzgebiet Yttra Berg! Hier können Sie eine altertümliche Kulturlandschaft mit einer vielfältigen Flora und Fauna erleben. Durch das Gebiet führen vier markierte Naturpfade. Halten Sie Ausschau nach Spuren aus vergangenen Zeiten sowie interessanten Pflanzen und Tieren! Auf den Wiesen und Weiden kommen etliche Arten vor, die im modernen Ackerbau verdrängt werden. In Yttra Berg leben und wirtschaften seit Jahrhunderten Menschen. Bis 1871 lagen hier drei Höfe. Heute gibt es nur noch Aronsgården und einen privaten Hof unmittelbar außerhalb der Grenzen des Naturschutzgebiets. Bei Aronsgården ist in einer Scheune, die 1990 hierher verlegt wurde, ein kleines Museum untergebracht.

 Content Editor ‭[1]‬

Smörboll
Smörbollen (Trollius europaeus) är lätt att känna igen på sina smörgula bollformade blommor. Foto: Örjan Fritz

Blåsippa
Om våren blommar blåsippa (Hepatica nobilis) i reservatet. Foto: Lars-Åke Flodin.


Mindre hackspett (Dendrocopos minor) är Europas minsta hackspett, jämnstor med en gråsparv. Foto: Kaj Krutfelt.