Kättebo (Falkenberg)


På historiska kartor från början av 1800-talet anges marktypen i området kring Kättebo som gles bokskog och bokskog med mindre mossar. Dessa skogar är numera till största delen omförda till planterade granskogar, men i naturreservatet Kättebo finns emellertid mindre områden kvar där lövskogskontinuiteten inte brutits.

På historiska kartor från början av 1800-talet beskrivs området kring Kättebo som gles bokskog och bokskog med mindre mossar. Dessa skogar är numera till största delen omvandlade till planterade granskogar, men i naturreservatet Kättebo har lövskogen bevarats.

Rödlistade arter

Skogen i Kättebo är hem åt inte mindre än 21 rödlistade arter av mossor och lavar. Man har även hittat ett tiotal regionalt intressanta arter vilket gör Kättebo till en av topplokalerna i länet. Exempelvis finns den starkt hotade mossan brynia samt röd pysslinglav i reservatet.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • rida eller köra med häst samt
  • framföra terränggående cyklar.

 Några fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 24,6 hektar

Skyddat sedan: 2000

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor

​Kättebo ligger i Falkenbergs kommun.

Vägbeskrivning: Reservatet är inte tillgängligt med bil eller anpassat för friluftslivet.

Dunmossa
Dunmossa (Trichocolea tomentella) är en rödlistad mossa som finns i reservatet. Arten växer i skuggiga lägen och signalerar källpåverkad skog med höga naturvärden. Foto: Viveka Strand.