Grimsholmen (Falkenberg)


Grimsholmen består av ett öppet kusthedslandskap med botaniskt intressanta strandängar, blockrika marker och badvänliga små sandstränder. I reservatet finns flera bronsålderslämningar som rösen och stensättningar. Fåglar trivs vid Grimsholmen så för fågelskådaren finns mycket att se.

Det öppna landskapet vid Grimsholmen består av både öppna blockrika marker i norr, gräshed i söder och inslag av ljunghed och fukthed där klockgentiana växer. På den sandiga marken söderut växer främst sandstarr och olika gräsarter. Här och var finner du dessutom gul käringtand och rosa trift.

Klippor och fåglar

Utmed havet öppnar sig sandstränder mellan strandängar och klippor. Här återfinns den vanliga strandängsfloran men även mer sällsynta arter som strandmalört, smultronklöver och strandkämpar. I reservatets östra delar finns tallskog och blandskog med bland annat björk, al, hägg, ek och rönn.

På våren kan du se sträckande änder, ejder och även praktejder. Då finns också goda möjligheter att se tobisgrissla, svart rödstjärt och ringtrast. På sommaren promenerar strandpipare, ängspiplärkor och strandskator bland betesdjuren och både sparvhök och tornfalk visar ofta upp sig.

Envisa häckande arter kvar

Tyvärr har människor och mink skrämt bort en hel del häckande fågelarter från området, men ett trettiotal arter finns trots allt kvar. På närbelägna Bobergs udde häckar till exempel törnsångare och ärtsångare.

I juli och augusti kan man få se den sällsynta fjärilen alkonblåvinge, där den flyger över fuktheden. Alkonblåvingen har ett sinnrikt samarbete med klockgentianan och en rödmyra av släktet Myrmica. Guldvingar är andra fjärilar som fladdrar över strandängarna under soliga sommardagar sprätter olika arter av gräshoppor mellan gräs och örter.

Spår från förr

I naturreservatet finns flera bronsålderslämningar som rösen och stensättningar. Under bronsåldern var det vanligt att begrava högt uppsatta personer på högt belägna platser, och i ett av rösena på det högst belägna området i norr finns en hällkista - en stenkammargrav - med fem takhällar.

Längst ut på udden vid Grimsholmen finns en småbåtshamn, och i havet utanför bedriver fiskare professionell fångst av lax. Man spänner upp nät med så kallad fångstgård på pålar i havet. Sjöbodar i området vittnar om en fiske- och båtbyggartradition med gamla anor. Tångtäkt var tidigare vanligt förekommande i området.

Njut av naturen

Vid Grimsholmen finns klippor och sandstränder och sommartid finns möjlighet att besöka både kafé och konstgalleri. Innanför Grimsholmen reser sig Smörkullen med vidsträckt utsikt över kustlandskapet. Vid bra sikt kan man se ända till Kullaberg.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • förstöra, skada eller bortföra naturföremål eller ytbildning såsom sanddyner och klappersten,
  • gräva upp växter,
  • tälta eller uppställa husvagn annat än på anvisade platser, dock högst två dygn,
  • lägga upp eller förtöja båtar annat än på anvisade platser,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • elda annat än på anvisade platser
  • samt rida annat än på vägar anvisade av naturvårdsförvaltare.

 Några fakta

Dominerande naturtyper: Strandängar, ljunghed, klippor och tallskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 173 hektar varav 70 hektar land

Skyddat sedan: 1992

Ägare: Västkuststiftelsen

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

 Content Editor

​Grimsholmen ligger i Falkenbergs kommun.

Vägbeskrivning: Reservatet ligger ca 7,5 kilometer sydost om Falkenberg. Tag av mot Boberg från gamla E6 strax söder om Skrea kyrka. Efter ca 1 kilometer finns vägvisare mot Grimsholmen. Följ vägen till kusten. Parkeringsplats med toalett och sopkärl finns invid vägen.

GPS (WGS84): Lat N 56° 50’ 39” Lon E 12° 33’ 25”.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Grimsholmen Broberg”.

Trift
Triften (Armeria maritima) blommar i rosa på försommaren. Arten växer vanligen på havsstrandängar men kan också förekomma på torrängar i inlandet. Foto: Lars-Åke Flodin.


Alkonblåvingen (Maculinea alcon) är rödlistad som starkt hotad. Den är beroende av värdväxten klockgentiana och myror av släktet Myrmica för att kunna fullfölja sin livscykel. Arten har ett åtgärdsprogram. Foto: Anders Hallengren.