Fegen (Falkenberg)


Fegen är en del av ett större naturreservat som delas av Halland, Västra Götaland och Jönköpings län. Det är ett vackert sjölandskap med ett rikt fågelliv och många små öar och skär. På grund av känsligt fågelliv är det förbjudet att beträda eller uppehålla sig i delar av reservatet mellan 1 april och 15 juli.

Fegen är skyddat för friluftslivet och för att bevara sjöns goda kvalitéer för fiskar och fåglar. Reservatet består av sjön Fegen med omgivningar. Området ligger i gränszonen mellan Västra Götalands, Jönköpings- och Hallands län, och ingår i kommunerna Falkenberg, Svenljunga och Gislaved. 

Långt ner till botten

Sjön är med sina knappa 24 kvadratkilometer en av de större sjöarna i sydvästra Sverige. Den ligger i en markant sprickdal och har ett största djup på hela 38 meter. Stränderna är till största delen steniga med en del kala berghällar. Men på några ställen, som till exempel vid Finnanäs och Sandvik, finns sandiga stränder. Genom de varierade stränderna, många små öar och skär, grunda vikar och utstickande uddar skapas förutsättningar för ett artrikt växt- och djurliv.

Intressant djurliv under och ovan ytan

Den intressantaste av de många fiskarterna i sjön är den vårlekande siklöjan, som här finns i ett av mycket få kända bestånd i världen. Den vårlekande siklöjan är genetiskt skild från den vanliga höstlekande och är idag akut utrotningshotad. I sjön lever också minst 16 andra fiskarter, som sik, gös, björkna och bergsimpa.

Bland fåglarna i Fegen kan nämnas fiskgjuse och storlom. Båda arterna häckar med många par, men även andra fåglar som rödbena, havstrut, storskrak och många kanadagäss lever här.

Varierat landskap

Det omgivande landskapet är vackert, smått kuperat och till största delen klätt med barrskog. Här finns inte mycket bebyggelse men små "öar" av odlingsmarker, våtmarker och småsjöar ligger här och var.

Var rädd om Fegen

I naturreservatet är det beträdelseförbud inom vissa områden under våren och sommaren. Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i reservatet.

Föreskrifter för besökare

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera. Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att

  • framföra motordriven farkost på sjön Fegen med högre hastighet än 5 knop under tiden 1 april – 31 juli, undantag gäller markerat område enligt karta 2A (se skötselplanen).
  • göra upp eld utom på platser som har anvisats av förvaltaren, 
  • tälta, ställa upp husvagn eller husbil utom på platser som har anvisats av förvaltaren. På dessa platser får tältning/uppställande av husvagn eller husbil ske maximalt två dygn i följd. 
  • Dessutom är det inom rutade områden som markerats på karta (se bilaga 2 A i skötselplanen) förbjudet att: färdas eller uppehålla sig under tiden 1 april – 31 juli.   

Föreskrifter enligt ovan gäller inte tomtmark, tillträde till byggnader eller när förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för naturreservatets vård och skötsel.


 Några fakta

Dominerande naturtyp: Skärgård

Kommun: Falkenberg

Areal: 896 hektar

Skyddat sedan: 1980/2010

Ägare: Privat

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Övrigt: Fegen ingår i Natura 2000

 Content Editor

​Fegen ligger i gränszonen mellan Västra Götalands, Jönköpings- och Hallands län, och ingår i kommunerna Falkenberg, Svenljunga och Gislaved. 

Vägbeskrivning: Från Torup följ skyltning mot Fegens samhälle. Härifrån nås sedan olika delar av sjön. 

Rödbena
Rödbena (Tringa totanus), är en karaktärsart på strandängarna. Foto: Lars-Åke Flodin.