Om tillståndsprövning för Natura 2000-områden

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Även projekt utanför ett sådant område kan omfattas av tillståndsplikt. Den som planerar att göra något som kan påverka ett Natura 2000-område, bör kontakta länsstyrelsen.

Steninge - Stensjöstrand
 

Hur går tillståndsprövningen till?

Prövningen består av två delar:
1. Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan 
2. Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning

När ansökan och MKB lämnats in prövar länsstyrelsen ärendet. Vid prövningen bedöms om det planerade projektet kan skada de utpekade värdena eller innebära en betydande störning på dessa. Om prövningen visar att det inte är så, kan tillstånd medges. Annars överlämnas ärendet till Regeringen.    

Bestämmelserna kring Natura 2000 finns i Miljöbalken (1998:808). Där regleras också förfarandet för samrådet och miljökonsekvensbeskrivningen.

Varför Natura 2000?

Natura 2000 är det mest ambitiösa initiativet någonsin för att bevara Europas rika naturarv. Tack vare Natura 2000 kan alla EU-länderna samarbeta för att skydda våra mest värdefulla arter och livsmiljöer i hela deras naturliga utbredningsområde i Europa, utan hänsyn till nationsgränser. Omkring 25 000 områden har tagits med, vilket gör det till det hittills största nätverket av skyddade naturområden någonstans i världen.  

Man förknippar ofta naturskydd med strikt reglerade naturreservat där all mänsklig verksamhet systematiskt utesluts. För Natura 2000 använder man en helt annan strategi. Den bygger på ett fullständigt erkännande av att människa är en del av naturen och att idealet är ett samspel mellan människa och natur.  

Många Natura 2000-områden har fått sitt värde just genom det sätt på vilket de brukats fram till nu. I sådana fall måste man se till att verksamheten (till exempel extensivt jordbruk) kan fortsätta in i framtiden. Så även om nätverket kommer att omfatta en del strikt skyddade naturreservat där människans verksamhet begränsas för att skydda sällsynta växter, djur och livsmiljöer, kommer huvuddelen av Natura 2000-områdena att kunna brukas också i fortsättningen, med hänsyn tagen till de känsliga livsmiljöer och arter som finns där.  

På så sätt bidrar Natura 2000 till principen om en hållbar utveckling. Syftet är inte att stoppa ekonomisk verksamhet, utan att fastställa hur man kan bedriva sådan verksamhet och samtidigt skydda den biologiska mångfalden i Europa.  

Ur ”Natura 2000 – Europas natur är din” (publikation från Europeiska kommissionen)

 

 Bevarandeplaner

Till varje Natura 2000-område hör en bevarandeplan. I denna beskrivs syftet med bevarandet, områdets naturvärden och ges exempel på vad som kan skada dessa. Planerna ska fungera som en hjälp för den som söker tillstånd, till exempel vid upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar.

Länk till bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena i Hallands län.