Biotopskydd

Vissa mindre mark- och vattenområden (biotoper) omfattas av det så kallade generella biotopskyddet som skyddar till exempel alléer, stenmurar, diken och småvatten. Huvudsyftet är att bevara den biologiska mångfalden. Du kan söka dispens från det generella biotopskyddet.
Stenmur

Följande biotoper omfattas av biotopskydd:

  • Alléer
  • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • Odlingsrösen i jordbruksmark
  • Pilevallar
  • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
  • Stenmurar i jordbruksmark
  • Åkerholmar

Biotopernas betydelse för växt- och djurlivet

Många småbiotoper i odlingslandskapet har höga natur- och kulturvärden genom den variation de skapar. De utgör livsmiljöer och underlättar spridningen för många av jordbrukslandskapets växt- och djurarter. Flera av dessa arter var tidigare betydligt vanligare men genom jordbrukets rationalisering, till exempel att stenmurar tagits bort och märgelhålor fyllts igen, har förekomsten av sådana livsmiljöer i odlingslandskapet minskat starkt. Följden av detta är att många av odlingslandskapets arter är trängda och hotade.

Dispens från förbudet

Beträffande de generellt skyddade biotoperna i odlingslandskapet får länsstyrelsen i ett enskilt fall meddela dispens från förbudet, men bara om det finns särskilda skäl. Möjligheten till undantag är till för situationer då intressen att använda mark- eller vattenområden kan anses vara mer angelägna än intresset av att behålla enstaka, skyddade biotoper. Vid bedömningen av om särskilda skäl finns ska länsstyrelsen även väga in skadans omfattning på biotopen liksom om skadan är bestående eller inte. En prövning av om det finns särskilda skäl får göras i varje enskilt fall.

Det kan finnas särskilda skäl för dispens om åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark och biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses.