Biotopskyddsområden 

Huvudsyftet med biotopskyddet är att bevara den biologiska mångfalden. Biotopskyddet innebär därför ett förbud att bedriva verksamhet eller utföra åtgärder som kan komma att skada mindre mark- eller vattenområden (biotoper) som är livsmiljö för utrotningshotade djur- eller växtarter eller som i övrigt är särskilt skyddsvärda.

Följande biotoper är generellt skyddade enligt 7 kap. 11§ miljöbalken. Med jordbruksmark menas här mark som används som åker, äng eller betesmark:

Allé.Alléer:
Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden skall till övervägande del utgöras av vuxna träd.

 

Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark:
Områden i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som uppkommer till följd av det utströmmande vattnet uppgår till högst ett hektar.


Odlingsrösen i jordbruksmark:
På eller i anslutning till jordbruksmark upplagda ansamlingar av stenar med ursprung i jordbruksdriften.


Pilevallar:
Hamlade pilar i en rad som består av antingen minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en vall, eller av tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred. Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans projektion på marken utgör. För det fall vallen är bredare än trädkronornas projektion på marken omfattar biotopen vallen i sin helhet.


Småvatten och våtmarker i jordbruksmark:
Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken och dammar. Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop.


stenmurStenmurar i jordbruksmark:
Uppbyggnader av på varandra lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa jordbruksskiften eller någon annan funktion.


Åkerholmar:
Holmar av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.

Utöver dessa generellt skyddade biotoper finns det ytterligare ett antal som Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen kan skydda genom särskilda beslut.


Biotopernas betydelse för växt- och djurlivet

Många småbiotoper i odlingslandskapet har höga natur- och kulturvärden inom den variation de skapar. De utgör livsmiljöer och underlättar spridningen för många av jordbrukslandskapets växt- och djurarter. Flera av dessa arter var tidigare betydligt vanligare men genom jordbrukets rationalisering, till exempel att stenmurar tagits bort och märgelhålor fyllts igen, har förekomsten av sådana livsmiljöer i odlingslandskapet minskat starkt. Följden av detta är att många av odlingslandskapets arter är trängda och hotade. 


Dispens från förbudet

Beträffande de generellt skyddade biotoperna i odlingslandskapet får länsstyrelsen i ett enskilt fall meddela dispens från förbudet, men bara om det finns särskilda skäl. Möjligheten till undantag är till för situationer då intressen att nyttja mark- eller vattenområden kan anses vara mer angelägna än intresset av att behålla enstaka, skyddade biotoper. Vid bedömningen av om särskilda skäl finns ska länsstyrelsen även väga in skadans omfattning på biotopen liksom om skadan är bestående eller inte. En prövning av om det finns särskilda skäl får göras i varje enskilt fall.

 

Kontakta oss

AnnaKarin Sandholm
Miljövårdsenheten
AnnaKarin punkt Sandholm snabela lansstyrelsen punkt se¤AnnaKarin punkt Sandholm snabela lansstyrelsen punkt se
010-2243339

Blankett för biotopskyddsdispens