Vad är en myr?

I begreppet myr ingår mossar och kärr. Skillnaden dem emellan är var de får sitt vatten ifrån, ifrån närliggande mark eller endast ovanifrån genom nederbörd. Myrar är mark där det bildas torv eftersom tillväxten av organiskt material är högre än nedbrytningstakten i en intakt myr, detta på grund av den höga vattennivån. I den reviderade myrskyddsplanen ingår även rikkärr och torvbildande mader.

Vitmossor på Lunnamossen. 

Myrar är mycket viktiga miljöer för många arter. Såväl typiska våtmarksarter som djur och växtarter knutna till intilliggande ekosystem, men även flyttfåglar. Trettio procent av alla hotade ryggradsdjur i Sverige är beroende av våtmarker under någon del av sitt liv liksom tjugo procent av alla hotade kärlväxter i landet. Myrar är även viktiga för oss människor på ett mer direkt sätt eftersom de har en vattenrenande effekt. Myrarna fungerar som biologiska filter genom att binda fast exempelvis kväve, fosfor och tungmetaller. Myrarna stor betydelse för omgivande markers hydrologi, ekologi och lokalklimat. Genom sin vattenhållande förmåga kan de kan skydda mot plötsliga översvämningar.

Vilka är hoten mot myrarna idag?

Merparten av de kvarvarande svenska myrarna är påverkade av mänskliga ingrepp. Endast en tredjedel är opåverkade.

De vanligaste typerna av nya ingrepp på myrar I Halland är dikning och vägdragning. Detta resulterar i markavvattning/uttorkning vilket leder till förändring av artsammansättningen då många av våtmarksarterna inte kan leva där längre. Sänkt grundvatten nivå leder också till nedbrytning av torv med utsläpp av koldioxid som följd.

Avverkning av skog på eller i anslutning till myren påverkar också den hydrologiska balansen vilket kan förändra myrens förutsättningar och sammansättning av arter. Luftföroreningar och nedfall påverkar vårt landskap och så även myrarna. Resultatet är exempelvis extra tillförsel av kväve, vilket har en gödslande effekt och förändrar livsbetingelserna i myren. Det leder till att våtmarksarterna ersätts med mer triviala/vanligt förekommande arter och i vissa fall att de växer igen snabbare än innan. Torvtäkt står för en liten del av ingreppen i Halländska våtmarker idag, men kan lokalt ha mycket stor påverkan.