Strategi för formellt skydd av skogsmark i Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län och Skogsstyrelsen har beslutat att anta en strategi för genomförande av formellt skydd av skog.
skog

Den regionala strategin utgår ifrån den nationella strategin som har fastställts av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

Strategins syften

Syftet med strategi är bland annat att visa vilka skogstyper som bör prioriteras i det fortsatta arbetet med naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Här har Halland framförallt ett ansvar, även internationellt sett, att skydda ädellövskogar och triviallövskogar med ädellövinslag.

Syftet med strategin är också att visa var i Halland det finns koncentrationer av värdefull skogsmark, så kallade värdetrakter. Sådana områden är Hallands mellanbygd, Hallandsåsens nordsluttning, Femsjöbygden, Löftaåns dalgång, Lygnernområdet och Säröområdet.

Mål att skydda produktiv skogsmark

En övergripande strävan är att oskyddade värdefulla skogar antingen avsätts frivilligt eller skyddas formellt.  I strategin beskrivs hur urvalet av områden som prioriteras för skydd gått till. Strategin tar även upp Länsstyrelsens arbetssätt och samverkan mellan myndigheter och markägare.

 

Skogsstrategi för Halland

Ladda hem rapporten!

Läs hela skogsstrategin:
Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län  (pdf 1,8 MB)

Eller en sammanfattning:
Sammanfattning av skogsstrategin (pdf 0,5 MB)

 

Underlagsmaterial

Artpols- och traktanalys av lövträdbärande marker i Blekinge, Skåne och Hallands län (pdf, 3,9 MB)

Ädellövskogens roll i samhället (pdf, 2,7 MB)

Den halländska skogen - människa och mångfald. En underlagsrapport till en regional strategi för skogsskydd (pdf, 6,2 MB)