Strategi för formellt skydd av skogsmark i Hallands län 

Länsstyrelsen i Hallands län och Skogsstyrelsen har i april respektive maj 2006 beslutat om en strategi för genomförande av formellt skydd av skog. Arbetet har bedrivits gemensamt mellan Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Bild från naturreservatet Gassbo
Naturreservatet Gassbo i Hylte kommun. Foto: Örjan Fritz

Den regionala strategin utgår ifrån den nationella strategin som fastställdes av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2005 och som har sin utgångspunkt i delmål 1 i miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Strategins syften

Syftet med strategi är bland annat att visa vilka skogstyper som bör prioriteras i fortsatta arbetet med naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal fram till 2010. Här har Halland framförallt ett ansvar, även internationellt sett, att skydda ädellövskogar och triviallövskogar med ädellövinslag.

Syftet med strategin är också att visa var i Halland det finns koncentrationer av värdefull skogsmark, så kallade värdetrakter. Sådana områden är Hallands mellanbygd, Hallandsåsens nordsluttning, Femsjöbygden, Löftaåns dalgång, Lygnernområdet och Säröområdet.

Mål att skydda 9100 hektar produktiv skog

En övergripande strävan är att oskyddade värdefulla skogar antingen avsätts frivilligt eller skyddas formellt. Enligt strategin planeras 9 100 hektar produktiv skog att skyddas formellt i Hallands län 1999-2010. När målet är uppfyllt innebär detta att drygt 4 % av länets produktiva skogsmark har ett formellt skydd. I strategin beskrivs hur urvalet av områden som prioriteras för skydd går till. Strategin tar även upp Länsstyrelsens arbetssätt och samverkan mellan myndigheter och markägare.

Skogsstrategi för Halland

Ladda hem rapporten!

Läs hela skogsstrategin:
Strategi för formellt skydd av skog i Hallands län  (pdf 1,8 MB)

Eller en sammanfattning:
Sammanfattning av skogsstrategin (pdf 0,5 MB)

Underlagsmaterial

Artpols- och traktanalys av lövträdbärande marker i Blekinge, Skåne och Hallands län (pdf, 3,9 MB)

Ädellövskogens roll i samhället (pdf, 2,7 MB)

Den halländska skogen - människa och mångfald. En underlagsrapport till en regional strategi för skogsskydd (pdf, 6,2 MB)