Djurskydd

får

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för djurskyddskontrollen i ditt län. 

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Tillsynsansvar

Varje enskild människa som har djur i sin vård har det fulla ansvaret för att djuren behandlas väl och skyddas mot lidande.

I länet har Länsstyrelsen det övergripande tillsynsansvaret och Jordbruksverket är central tillsynsmyndighet. Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Djurskyddskontroll

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför förebyggande kontroller på framför allt lantbrukets djur men även kontroller hos privatpersoner när vi får in en anmälan om missförhållanden. Det övergripande syftet med Länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

När Länsstyrelsen uppmärksammar brister i en djurhållning får djurhållaren en tid på sig att åtgärda dessa. Om rättelse inte sker kan länsstyrelsen utfärda förelägganden eller förbud. Om ett djur far illa kan vi också besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

Granskning av djurstall och djuranläggningar

Länsstyrelsens byggnadskonsulenter granskar från djurskydds- och djurhälsosynpunkt ny-, till- och ombyggnader av stall. Läs om förprövning av djurstall under fliken ansökan, tillstånd och besiktning samt på Jordbruksverkets hemsida.

Även vilthägn ska godkännas av Länsstyrelsen innan uppförandet sker. Länsstyrelsen granskar, på uppdrag av Jordbruksverket, ny-/till- och ombyggnader av anläggningar som offentligt visar upp djur, till exempel djurparker.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen, klicka här. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället. Djurplågeribrott straffas enligt brottsbalken. Vid misstanke om att djurplågeri föreligger skall detta anmälas till polisen som utreder om ett brott har begåtts.

 

Vill du vara anonym kan du inte maila in anmälningar då e-postadressen kommer att synas. Uppge inte kontaktuppgifter om du vill anmäla anonymt vid telefonsamtal och brev.

Frågor och anmälningar kan lämnas via telefon 010-224 32 00 eller e-post: djurskydd.halland@lansstyrelsen.se
 
Enskilda ärenden ska skickas per post eller till Länsstyrelsens gemensamma e-postadress:
halland@lansstyrelsen.se

 Content Editor