Djur och natur

Morups tånge hästar

Vill du besöka ett naturreservat eller annat skyddat område så hittar du mer information här. Du kan också ta reda på mer om länsstyrelsens arbete med att inventera arter och naturmiljöer. Här kan du ansöka om tillstånd för verksamheter som påverkar naturen.

Du får också information om djurskyddet i länet. Om djur far illa kan du anmäla detta till länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi kan besluta att omhänderta djur om de far illa eller förbjuda en person att ha djur eller ett visst djurslag.

Vad vill du göra?

Besöka ett naturreservat

 

Veta mer om djurskydd

 

Veta mer om jakt och vilt

 

Söka tillstånd för fiske

 

Naturen är till för alla!

Dela med dig av dina bästa bilder från naturreservaten genom att använda hashtagen #reservatihalland.

 

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon: 010-224 30 00
E-post: halland@lansstyrelsen.se

 Content Editor

Djurskydd:​

Ansökan om anläggning för offentlig förevisning av djur

Besiktning av djurstallar

Besiktning av transportmedel inför registrering

Tillstånd §16 djurskyddslagen

Veterinär till offentlig tävling med djur 

Hotade växter och djur:

Ansökan om artskyddsdispens

Handel med ål

Fiske:

Anmälan om skada orsakade av säl

Ansökan om förordnande som fisketillsynsman  

Märkning av fiskeredskap

Tillstånd till utplantering av fisk

Tillstånd till utplantering av kräftor

Jakt och vilt:

Ansökan om jakt på allmänt vatten

Tillstånd för rörlig belysning vid skyddsjakt på vildsvin  

Tillstånd att uppföra vilthägn

Återrapportering av skyddsjakt

Motortrafik i naturen:

Ansökan om dispens från terrängkörningslagen

Skyddad natur:

Ansökan för tillstånd till tävling på väg

Ansökan om dispens från biotopskyddet

Ansökan om dispens/tillstånd inom skyddade områden  

Kalender

​Utbildningar, seminarier, kurser och temadagar. Länsstyrelsen arrangerar många olika aktiviteter. Ta gärna en koll i vår kalender

Gratis aktiviteter i naturreservaten

Aktivitet i Möllegård

 Restaureringsprojekt i reservat

Sandlife - restaurering av sandmarker 

Grace - restaurering av betesmarker på öar