Transporter av avfall

Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar du stora mängder avfall under ett kalenderår krävs i de flesta fall tillstånd från Länsstyrelsen. Om du bedriver en yrkesmässig verksamhet där mindre mängder farligt avfall uppkommer räcker det oftast att du anmäler detta till Länsstyrelsen. Anmälan kan även behöva göras vid annan hantering av avfall. Här får du information hur du gör för att söka tillstånd för transport av avfall eller anmäla transport och hantering av avfall.

Transport av avfall - e-tjänst

> Gör din anmälan eller ansökan via vår e-tjänst

 

Tillstånd eller anmälan – vilket behöver jag?

Läs mer om hur du ansöker och vad som gäller.

Mer information till egenföretagare om att lämna samtycke till att personuppgifter publiceras i webbregistret Kontrollera avfallstransportörer.

Andra tillstånd

Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen. Farligt avfall kan även vara farligt gods. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) vägleder om vad som gäller för farligt gods. Reglerna för farligt gods (ADR) gäller parallellt med avfallsbestämmelserna i miljöbalken. Det finns särskilda bestämmelser om gränsöverskridande avfallstransporter. Naturvårdsverket beslutar om export och import av avfall.    

Transport av avfall till eller från Sverige

Om du vill skicka avfall från Sverige kan du behöva anmäla det hos Naturvårdsverket som måste godkänna din anmälan innan du får skicka iväg avfallet.

Vill du ta in avfall till Sverige gäller samma regler, men då är det företaget i avsändarlandet som ska vända sig till myndigheten i sitt land.

Kompletteringar

Det händer att ansökningarna är ofullständiga och att kompletteringar behöver göras.Vanliga uppgifter att komplettera med är:

• Uppgift om vilka (halländska) kommuner som berörs av verksamheten.
• Registreringsbevis eller motsvarande där uppgift om firmatecknare framgår.
•  Kopia på gällande ansvarsförsäkring, trafikförsäkring och övriga relevanta försäkringar.
• Kopia på ADR-intyg (vid transport av farligt gods som är avfall).
•  Kopia på trafiktillstånd samt andra tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten.

Spara tid och skicka in en så komplett ansökan/anmälan som möjligt vid första försöket. Kompletterande uppgifter kan med fördel skickas via e-post. Uppge namnet på verksamheten och det ankomstnummer som står på mottagningsbekräftelsen vid avslutad ansökan/anmälan. 

Teknisk support för e-tjänsten

Har du frågor om en specifik ansökan du gjort eller undrar hur formulären ska användas kontakta din lokala länsstyrelse, Kontaktuppgifter till länsstyrelserna.

Mer information om användningen av våra e-tjänster finns här.  

För tekniska problem eller andra frågor som rör webbplatsen kontakta supporten.

Supportens öppettider är:

Måndag–fredag kl 7.30–16.30

Telefon: 010–22 30 303

Support via e-post