E-tjänster

Här hittar du länsstyrelsernas gemensamma e-tjänster.

Övergripande

Överlämnande av kommunalt beslut
Här kan kommunerna på enkelt sätt överlämna överklagade kommunala beslut efter rättidsprövning till länsstyrelsen.

Komplettering eller yttrande i ärende
Här kan du på ett enkelt sätt lämna in kompletteringar och yttranden i ditt ärende. Handlingarna kommer automatiskt in i ditt ärende och du får en bekräftelse direkt att vi tagit emot dem.

Miljö och klimat

Ändring av tillståndspliktig verksamhet
Ska din tillståndspliktiga verksamhet ändras behöver du anmäla detta till Länsstyrelsen. Det gäller till exempel ändringar i tillverkningsprocess och reningsförfarande.

Anmälan om driftstörning – miljöfarlig verksamhet
Om det inträffat en driftstörning eller olycka vid din tillståndspliktiga verksamhet ska du snarast anmäla detta till din tillsynsmyndighet. När Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet kan du anmäla driftstörningen till oss via e-tjänsten.

Anmälan och ansökan om transport av avfall  
Transporterar du avfall yrkesmässigt eller transporterar du stora mängder avfall under ett kalenderår krävs i de flesta fall tillstånd från Länsstyrelsen. Om du bedriver en yrkesmässig verksamhet där mindre mängder farligt avfall uppkommer räcker det oftast att du anmäler detta till Länsstyrelsen. Anmälan kan även behöva göras vid annan hantering av avfall.

Kontrollera avfallstransportörer
Kontrollera företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall.

Hantering av kemikalier
Försäljning och privat hantering av vissa farliga kemikaliska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Här får du information om hur du gör för att söka tillstånd för att hantera särskilt farliga kemiska produkter.

Anmälan om samråd för ingrepp i naturmiljön enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken  
Anmäla samråd om åtgärder eller verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Samråd kan gälla ledningar, husbehovstäkter, vindkraftverk lägre än 50 meter eller mast/torn, prospektering med mera.

Vindbrukskollen (www.vindlov.se)
Via Vindbrukskollen kan du skicka in handlingar till Länsstyrelsen gällande vindkraftsärenden, exempelvis för samråd och tillstånd. Det går det även att skicka in vindkraftsrelaterade handlingar som rör förhandsbesked för bygglov, bygglov samt anmälan till kommunen.

Djur och natur

Ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordning  
Blankett för ansöka om tillstånd för handel, preparering eller förevisning av vissa djur och växter. 

Innan du börjar använda din nya djurbyggnation ska du meddela detta till Länsstyrelsen. Byggnationen ska även genomgå slutbesiktning. Här får du information om hur du gör för att anmäla att du vill slutbesiktiga ett förprövat djurstall.

Ansökan om veterinär vid offentlig tävling (veterinärbesiktning) 
Om du ska anordna en offentlig tävling med djur måste en veterinär närvara. En företrädare för organisationen som håller tävlingen ska ansöka om en veterinär hos Länsstyrelsen. Här får du information om hur du gör för att ansöka om veterinär till offentlig tävling med djur.

Ansökan om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen, djurhållning (häst, hund, katt, zoo)  
Här kan du söka tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen om du yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar, sällskapsdjur eller pälsdjur för förvaring eller utfordring. Här får du information hur du gör för att ansöka om tillstånd för verksamhet med djur enligt 16 § djurskyddslagen.

Registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktion

Om du är företagare och producerar livsmedel i primärproduktion ska du registrera din anläggning på länsstyrelsen. Här får du information om registreringen och du kan registrera din anläggning för primärproduktion av livsmedel.

Näringsliv och föreningar

Stiftelser
Med e-tjänsten kan du bland annat skicka in årsredovisningar och revisionsberättelser, ändra uppgifter och beställa registreringsbevis.

Bevakningsföretag
Med e-tjänsten kan du som anmäld registertecknare i auktoriserat bevakningsföretag ansöka om godkännande av personal och anmäla när redan godkänd person påbörjar eller avslutar sin anställning i företaget.

Människa och samhälle

Primärproduktion livsmedel - registrering av anläggning
Om du är företagare och producerar livsmedel i primärproduktion ska du registrera din anläggning på länsstyrelsen. Här får du information om registreringen och du kan registrera din anläggning för primärproduktion av livsmedel.

Utströende av aska efter avliden
För att få strö ut askan efter en avliden person på annan plats än begravningsplats krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Samhällsplanering och kulturmiljö

​​F​ornlämnings- och markavvattningsärenden i skog

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden med koppling till skog som hanteras av olika myndigheter. Bland annat kan du skicka in fornlämnings- och markavvattningsärenden till länsstyrelsen.​

Solceller
Sök bidrag till solceller. Ansökan görs på Boverkets webbplats men handläggs av länsstyrelsen.

Stöd till bostäder för äldre personer
Du kan söka stöd för ny- eller ombyggnad för särskilda boendeformer för äldre. Ansökan görs på Boverkets webbplats men handläggs av länsstyrelsen.

Investeringsstöd för energilagring i hemmet
Stödet kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el i hemmet. Ansökan görs på Boverkets webbplats men handläggs av länsstyrelsen.

 Support

Mer information om användningen av våra e-tjänster finns här.  

För tekniska problem eller andra frågor som rör webbplatsen kontakta supporten.

Supportens öppettider är:

Måndag–fredag kl 7.30–16.30

Telefon: 01022 30 303
Support via e-post