Publikationer 

Länsstyrelsen ger ut många olika skrifter och rapporter varje år. Vi ger även ut Hallands läns författningssamling med föreskrifter inom olika områden.

Din sökning gav 324 träffar
 • 2015:12 Årsredogörelse från 2014

  Broar till historien är en årsredogörelse, 2014, från Kulturmiljöfunktionen. Det sjuder av liv och verksamhet i många av Hallands kulturmiljöer. I Broar till historien
  vill länsstyrelsen ge röst åt några av dem som ser till att byggnader vårdas och underhålls, att gamla trädgårdar sköts och att kvarnhjul kan snurra som de gjorde för hundra år sedan.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård

  Årsredogörelse från Kulturmiljöfunktionen 2014 (4 MB)

 • 2015:9 Åtgärdsuppföljning 2015

  Detta är andra gången vi följer upp sammanställningen av åtgärdsförslag för de halländska miljömålen. Resultaten av genomgången av de totalt 35 åtgärdsförslagen visar att 5 åtgärdsförslag har blivit genomförda och 4 åtgärdsförslag delvis genomförda under perioden 2012-2015. Ytterligare 14 åtgärder har påbörjats medan 10 ännu inte har genomförts i någon del. 2 åtgärdsförslag har förts till kategor ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Uppföjning av åtgärdsförslag för att nå Hallands miljömål (410 kB)

 • 2015:11 Regionala miljömål för Hallands län

  Sedan 2012 finns en ny målstruktur för miljömålen. Delmålen har utgått och är ersatta av preciseringar och etappmål. Preciseringarna ändras inte, däremot tillkommer successivt nya etappmål i takt med att de antas nationellt. Etappmålen är steg på vägen mot miljökvalitets-målen och generationsmålet.
  I denna uppdaterade sammanställning av Hallands miljömål finns de tjugofyra hittills antagna etap ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Regionala miljömål för Hallands län 2015 (1 MB)

 • Fjärås Bräcka

  Folder med information om Fjärås Bräcka naturreservat.

  Foldern kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Folder Fjaras Bracka 2015 SV webb (3 MB)

 • 2015:10 Bostadsmarknaden 2015

  Under 2014 färdigställdes 1 147 bostadslägenheter i länet. Av dessa är 368 lägenheter i flerbostadshus och resterande utgörs av småhus. Antalet färdigställda hyresrätter utgör 46% av det totala antalet bostadslägen-heter som färdigställdes under 2014. I relation till bristen på bostäder och då särskilt hyresbostäder är ett bostadbyggande på dessa nivåer alldeles för lågt. Samtliga av länets kustk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  2015_10 Bostadsmarknaden 2015 (3 MB)

 • 2015:08 Bottenfaunaundersökningar i Kungsbackafjorden 1969-2009

  Kungsbackafjorden är ett av västkustens bäst undersökta havsområden när det gäller bottenfauna på mjukbottnar. Detta tack vare Ingemar Olsson som redan 1969 tog initiativ till kontinuerliga provtagningar över tid med bottenhuggare på mjukbottnar. Sedan 1993 ingår två av stationerna i Hallands kustvattenkontroll och fr o m 2005, när Kungsbackafjorden blev ett marint naturreservat, ingår övriga sta ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  2015_08 Bottenfauna Kungsbackafjorden (3 MB)

 • 2015:07 Unika ginsthedar i södra Halland hyser landets alla hotade ginstfjärilar

  De sydvästsvenska ginsthedarna är en unik naturtyp som i landet endast förekommer i södra Halland och angränsande delar av Skåne och Småland. Ett flertal hotade arter är helt knutna till ginsthedarna och de omfattas av åtgärdsprogrammet för ”Nålginst, tysk ginst och ginstlevande fjärilar”.
  I programmet ingår elva rödlistade fjärilar vars larver lever av ginst och fyra av dem står som akut hotad ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Unika ginsthedar i södra Halland hyser landets alla hotade ginstfjärilar (20 MB)

 • 2015:03 Elfiskeundersökningar inom kalkningsuppföljningen i Hallands län 1989-2013

  Undersökningar av fisk i vattendrag är en viktig del i uppföljningen av hur kalkningen fungerar och vilka effekter den har på det biologiska livet. Kontroll av fiskförekomsten genom elfiske har lång tradition i Halland där de första fiskena genomfördes redan i början av 1950-talet. Pionjär var den förre länsfiskekonsulenten Gösta Edman.
  I denna rapport presenteras resultat från elfisken inom kal ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  2015_03 Elfiskeundersökningar inom kalkningsuppföljningen i Hallands län (13 MB)

 • 2015:06 Att söka tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

  Länsstyrelsen i Hallands län har omarbetat och uppdaterat informationsskriften "Att söka tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken". Skriften är framtagen för att ge en sammanfattning och överblick över den prövningsprocess som krävs på vägen mot ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. För fullständig information hänvisas till aktuell lagstiftning.

  Informationen riktar sig ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Att söka tillstånd enligt Miljöbalken 2015 (566 kB)

 • Gräv där du får

  Årsredogörelse från Kulturmiljöfunktionen 2013.

  Kulturmiljöfunktionens populära årsredogörelse har i år temat uppdragsarkeologi. Tanken är att den ska vara en lättillgänglig vägledning och information till de som söker tillstånd eller vill veta mer om varför vi har uppdragsarkeologi.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  2014_4 Gräv där du får (3 MB)

 • Hemlöshet - en fråga om bostäder

  Under åren 2012–2014 hade länsstyrelserna regeringens uppdrag att stödja kommunerna i att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. I möten med kommuner och andra aktörer har vi tagit del av kunskaper och erfarenheter från olika delar av landet.

  I rapporten ”Hemlöshet – en fråga om bostäder” redovisas
  länsstyrelsernas arbete när det gäller att motverka
  hemlöshet och förbygg ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Hemlosrapport_150107 (2 MB)

  Broschyr om hemlöshet (915 kB)

  Förord Halland (264 kB)

 • Länsstyrelserna stödjer och samordnar föräldrastödsarbetet

  Länsstyrelserna har sedan 2014 i uppdrag att stödja föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla stöd till föräldrar med barn i tonåren. Denna rapport är den första inom ramen för länsstyrelsernas föräldrastödsuppdrag och den beskriver vår gemensamma resa med uppdraget, förutsättningar för det regionala och lokala föräldrastödsarbetet och viktiga utvecklingsområden för kommande år av sats ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Lansstyrelserna_stodjer_och_samordnar_foraldrastodsarbetet_orginal (1 MB)

 • 2015:01 Övervakning av häckande fåglar på havsstrandängar i Halland 2012

  Övervakning av häckande fåglar på havsstrandängar har tidigare genomförts 2002 och 2007 tillsammans med Skåne län. Resultaten har redovisats i två gemensamma rapporter. 2012 utökades samarbetet och övervakning skedde på samma sätt även i Västra Götalands, Kalmar och Gotlands län. En gemensam utvärdering kommer att publiceras. I denna rapport görs en mera detaljerad redovisning av situationen i Ha ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  2015_1 Strandängsfåglar webb (5 MB)

 • 2014:12 Regional miljöövervakning i Halland län - Program för perioden 2015-2020.

  Programmet innehåller en översiktlig beskrivning av all regional miljöövervakning som utförs inom länet av olika aktörer. Mera detaljerat redovisas den övervakning som länsstyrelsen ansvarar för och som finansieras med särskilda medel från Naturvårdsverket. Programmet har fastställts av länsledningen och godkänts av Naturvårdsverket. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  2014_12 RMÖ-program Hallands län 2015-2020 (2 MB)

 • 2014:21 Fiskeribiologisk undersökning inom Högvadsåns kalkningsprojekt 2014

  Rapporten redovisar resultat från elfiskeundersökningar i Högvadsån med biflöden utförda inom kalkningsuppföljningen i Halland 2014. Dessutom redovisas resultat från Nydala kvarn avseende uppvandringen av leklax och utvandringen av lax- och öringsmolt. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön

  2014_21 Rapport Elfiske i Högvadsån 2014 (3 MB)

 • 2014:20 Fiskeribiologisk undersökning inom Fylleåns kalkningsprojekt 2014

  Rapporten redovisar resultat från elfiskeundersökningar i Fylleån med biflöden utförda inom kalkningsuppföljningen i Halland 2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön

  2014_20 Rapport Elfiske i Fylleån 2014 (1 MB)

 • 2014:19 Nätprovfiske i Halland 2014

  Rapporten redovisar resultat från undersökningar av fisk i åtta sjöar inom kalkningsuppföljningen 2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön

  2014_19 Provfiske Halland 2014 (1 MB)

 • 2014:18 Vattenkemisk effektuppföljning i kalkade sjöar och vattendrag i Hallands län 2009-2013

  Rapporten utgör en sammanställning av resultat från vattenkemiska undersökningar inom kalkningsuppföljningen 2009-2013. Data från samtliga målpunkter redovisas och resultaten kommenteras kortfattat för varje åtgärdsområde och sätts i relation till de kalkningsinsatser som görs. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  2014_18 Vattenkemisk effektuppföljning 2009-2013 (16 MB)

 • 2014:17 Kiselalger i Hallands län 2014

  Rapporten redovisar resultat från undersökningar av kiselalger i vattendrag inom kalkningsuppföljningen 2014. Försurningsregimen klassas med hjälp av försurningsindexet ACID och statusklassning görs enligt bedömningsgrunderna med avseende på näringsämnen och organisk förorening (IPS-index). Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  2014_17 Kiselalger i Hallands län 2014 (2 MB)

 • 2014:15 Bottenfauna i Halland 2014

  Rapporten redovisar resultat från undersökningar av bottenfauna i vattendrag inom kalkningsuppföljningen 2014. Bedömningar görs av status för surhet, övergödning, hydromorfologisk påverkan och eventuell annan påverkan. Dessutom görs en klassning av naturvärdena. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  2014_15 Bottenfauna i Hallands län 2014 (5 MB)