Fredningstider och fredningsområden

För att skydda de gotländska fiskbestånden i samband med fortplantningen, finns lokala bestämmelser om fredningstider och fredningsområden där fiske efter vissa arter inte är tillåtet.
Öring på väg till lek i Ireån

Havsöring

Fredningen omfattar 23 olika områden med sammanlagt 32 ingående vattendrag, där totalt fiskeförbud råder under perioden 1 oktober - 31 december.

Observera att fiske inte heller är tillåtet i själva vattendraget.

Fredade havsöringsåar och skyddszoner

Under fredningstiden är allt fiske förbjudet i Östersjön kring följande åars mynning inom angivna områden:

Själsöån, Kohlenskvarnån, Lummelundaån, Ihreån, Vaste å, Kioskbäcken, Vitärtsbäcken, Vällesån, Arån, Hyluån, Hultungsån, Bångån, Vägumeån, Vikeån, Gothemsån, Storsundsån, Djupån, Nygårdsån, Histillesån, Halsegårdaån, Hugreifsån, Gartarveån, Bane å, Svajdeån, Lavasån, Tutenån, Närkån, Kvarneån, Snoder å, Varbosån, Robbjänsån, Västergarnsån, Kopparviksbäcken

I dessa områden med tillhörande vattendrag är allt fiske förbjudet under tiden 1 oktober - 31 december.
I övriga vattendrag är fångst av öring och lax förbjuden under samma tid. Läs mer vad som gäller här.

Bild: Fiskespö

Gädda och abborre är fredade i kustvattenområdet (ut till 4 sjömil) runt Gotland hela under tiden 1 mars - 31 maj. För gädda gäller dessutom att vid fiske med handredskap under övrig tid får högst tre gäddor per fiskare och dygn och endast gäddor med en storlek mellan 40 och 75 cm behållas.

Sik är fredad i kustvattenområdet under perioden 1 november - 15 december.

Srubbskädda (flundra) är fredad runt hela Gotlands kust under tiden 15 februari - 15 maj.

Ål är fredad året runt.

Den som under fredningstid råkar fånga fredad fisk, skall genast släppa fisken i vattnet.

Minimimått

 

Lax 60 cm
Havsöring 50 cm
Gädda 40-75 cm
Piggvar 30 cm
Flundra 21 cm
Torsk 38 cm

Vid fiske med handredskap gäller minimimåtten endast för gädda, lax och öring.