Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Urval: RapporterRensa urval
Din sökning gav 205 träffar
 • Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2013

  Kiselalger analyserades på 5 vattendragslokaler i Gotlands län år 2013. Undersökningen är ett led i länets arbete med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Tillsyn av kameraövervakning över gallerior och köpcentrum och dess verksamheter 2013

  Kameraövervakning är ett ständigt aktuellt ämne. Idag blir vi övervakade såväl i utomhusmiljön som i inomhusmiljön.
  Det blir allt färre platser i samhället som inte berörs av övervakning. Länsstyrelserna har av lagstiftaren fått i uppdrag att se till att reglerna om kameraövervakning följs.
  För Länsstyrelsen är det särskilt angeläget att kontrollera verksamheter där det finns ett starkt integ ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Kameraövervakning

  Ladda hem (319 kB)

 • Grundläggande betaltjänster Gotland 2013

  Varje år sammanställer länsstyrleserna en rapport över hur grundläggande betaltjänster fungerar i respektive län. Här kan du läsa den sammanställning som görs för samtliga län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Deponera pengar, Krisberedskap, Mänskliga rättigheter, Boende

  Nationell sammanställning

 • Förstudie kring miljöeffekter av modifiering av en vägbank i Slite skärgård (2011:1)

  Länsstyrelsen Gotlands län har tagit initiativ till en förstudie kring miljöeffekter av modifiering av en vägbank i Slite skärgård baserat på översiktliga studier.
  Uppdraget har genomförts under perioden augusti t.o.m. november 2010.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ladda hem (8 MB)

 • Intergrerad kustzonsplanering och förvaltning i Östersjöregionen (2012:11)

  Publikationen är en produkt av Natureship-projektet.
  Projektets målsättning är att gynna samarbetet inom naturvården och vattenskyddet i Finland, Sverige och Estland. Inom projektet förverkligas kustplanering enligt hållbar utveckling och tillsammans med övriga aktörer försöker man hitta kostnadseffektiva lösningar för att gynna vattenskyddet och biodiversiteten.
  De estniska, finska och svens ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Ladda hem (8 MB)

  Rapporten på engelska (8 MB)

  Rapporten på finska (8 MB)

  Rapporten på estniska (8 MB)

 • Förstudie för regional vattenplanering på Gotland 2012-2013

  Målen för förstudien har varit att gemensamt prioritera viktiga vattenfrågor för en framtida vattenplan, dela perspektiv och öka det gemensamma kunskapsläget, samt att genom dialog och samverkan undersöka möjligheterna för samordningsnytta. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (4 MB)

 • Framtidens jämställdhet 30 trettio

  Framtidens jämställdhet. Dokumentation och inspiration från konferensen 30trettio - idéutbyte om svensk jämställdhets-
  politik 26-27 november 2012.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration, Jämställdhet

  Ladda hem (7 MB)

 • Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2012-2014, i Gotlands län. Reviderad december 2012 (2011:7)

  En av Länsstyrelsens arbetsuppgifter är att utreda och åtgärda förorenade områden i länet.
  I Länsstyrelsens regionala program för förorenade områden 2012-2014, presenteras det pågående och planerade arbetet i Gotlands län. Programmet tar även upp kommunens och andra aktörers arbete med förorenad mark.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem (1 MB)

 • Inventering av kransalger i den gotländska kustzonen (2013:5)

  Syftet med undersökningen var att undersöka förekomst av kransalger vid 17 lokaler i gotländska kustzonen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

 • Inventering av vegetationsklädda bottnar i gotländska kustområden 2012 (2013:4)

  Syftet med undersökningen var att undersöka förekomst av makrovegetation och genom dess djuputbredning om möjligt bedöma miljökvaliteten i undersökta områden. De besökta lokalerna var fördelade inom fem kustvattenområden; Östra Gotlands norra kustvatten, Fårösunds vattenområde, Östra Gotlands södra kustvatten, Västra Gotlands södra kustvatten och Västra Gotlands mellersta kustvatten. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (1 MB)

 • Klimat- och energimål för Gotland 2012-2020 (2012:11)

  Regionala delmål under miljömålet begränsad klimatpåverkan. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Ladda hem (7 MB)

 • Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2012 (2013:6)

  Kiselalger analyserades på 12 vattendragslokaler i Gotlands län år 2012.
  Undersökningen är ett led i länets arbete med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och bevarande av biologisk mångfald.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (2 MB)

 • Risk och sårbarhetsanalys 2012

  Risk och sårbarhetsanalys för Gotland Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (150 kB)

 • Årsredovisning 2012

  Årsredovisningen redovisar resultatet av 2012 års verksamhet och ekonomi. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Jobba hos oss, Om länet, Vårt uppdrag

  Ladda hem (2 MB)

 • Jämställdhet i alla län

  JÄMSTÄLLDHET I ALLA LÄN – förstudie om en utvecklingssatsning för att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering i länen. 2013. Redovisning av regeringsuppdrag.

  Syftet med denna rapport är tvådelat. Dels syftar rapporten till att ge en bild av hur länsstyrelserna arbetar för att verka för att de jämställdhetspolitiska målen får genomslagi länen, vilket redovisas i kapitel två. ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration, Jämställdhet

  Ladda hem (1 MB)

  Läs mer om uppdraget (7 kB)

 • Skyddsvärda insekter i gotländska sanddyner (2013:1)

  Under sommaren 2012 inventerades tolv gotländska sanddynsområden med avseende på skyddsvärda insekter. I fokus för inventeringen låg arter och grupper med höga krav på
  dynmiljöer, främst gaddsteklar, vissa flugfamiljer samt marklevande skalbaggar. Förutom dessa grupper riktades också arterna i det nationella åtgärdsprogrammet för insekter och spindlar i sanddyner särskild uppmärksamhet. Av de in ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem (7 MB)

 • Gaddsteklar på Stora Karlsö 2012 (2013:2)

  Inventeringen av gaddsteklar som utfördes den 6-8 juli 2012 och en sammanställning av äldre fynduppgifter från ön visar att Stora Karlsö hyser en lång rad skyddsvärda arter och ett ekosystem med en unik artsammansättning. Signifikant för Stora Karlsös gaddstekelfauna är att den begränsade tillgången på lätta mineraljordar gör att arter som är beroende av detta substrat för sig bobyggnad i princip ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ladda hem (3 MB)

 • Bevakning av grundläggande betaltjänster

  Hanteringen av pengar går mot allt mer tekniskt avancerade lösningar på internet eller via mobiltelefonen. Det gör det svårare för dem som inte använder modern teknik när bankkontoren slutar med kontanter. Det visar den här rapporten från länsstyrelserna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Deponera pengar, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Ladda hem (5 MB)

 • Gotlands stormusslor (2011:6)

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem (537 kB)

 • Strandskyddet på Gotland

  Vad gäller för strandskyddet på Gotland? Ett samlat dokument för fastighetsägare och andra intresserade. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Friluftsliv, Jakt och vilt, Skyddad natur, Motortrafik i naturen, Boende, Planfrågor, Skyddad bebyggelse, Pressrum

  Ladda hem (4 MB)