Miljöövervakning av mjukbottenfauna 2011 (2012:10)

Miljöövervakning mjukbottenfauna
Löpnummer:
2012:10
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
37
Systemekologiska Institutionen vid Stockholms Universitet utför årligen, på uppdrag av Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket/Havs och Vattenmyndigheten, insamling och taxonomisk bestämning av bottenfauna inom det nationellt‐regionalt samordnade miljöövervakningsprogrammet för bottenfauna i Egentliga Östersjön. Öster om Gotland undersöks två områden avseende mjukbottensfauna för bedömning av miljöstatus. De två områdena är uppdelade i ett regionalt kluster benämnt REG När och ett nationellt kluster benämnt NAT När. Vart tredje år utökas provtagningen med tre områden (Slite, Fårösund och Klintehamn) för att få en mer heltäckande övervakning runt Gotland.
Denna rapport redovisar resultaten av 2011 års undersökning av mjukbottenfauna inom det nationellt-regionalt samordnade programmet i Gotlands län. Programmet undersöker långsiktiga och storskaliga förändringar av referensområden i Egentliga Östersjön som en effekt av främst övergödning och syrebrist i bottenvattnet samt följa den biologiska mångfalden.
Kommentar: