Länsstyrelsen ger Nordkalk förelägganden angående täkt och vattenverksamhet

Länsstyrelsen begär att Nordkalk senast den 15 augusti 2012 ska redovisa för hur röjning och avverkningen vid anläggandet av serviceväg och transportband har påverkat flöde och vattenkvalitet i de våtmarker som passerats. Myndigheten kräver också att Nordkalk skyndsamt ska komma med förslag till kontrollprogram för anläggandet av såväl väg som transportband. Programmet ska godkännas av Länsstyrelsen innan arbetet får påbörjas.

 -  Vi har vid två tillsynsbesök noterat att ca 40 cm djupa körspår har uppkommit i de våtmarker som passerats utmed servicevägen, vilket bryter mot Mark- och miljööverdomstolens dom där kravet är att flöde och vattenkvalitet inte får påverkas negativt, konstaterar Anna-Lena Fritz på Länsstyrelsen Gotland.  

Länsstyrelsen anser att passagen av våtmarkerna hade kunnat göras med en större varsamhet.  

-   Det är nödvändigt för oss att ett kontrollprogram upprättas innan transportband och serviceväg börjar anläggas om vi ska ha någon möjlighet att kontrollera verksamheten, förklarar Anna-Lena Fritz, chef på Länsstyrelsen, beslutet med. Kontrollprogrammet ska visa vad Nordkalk ska göra för att minimera anläggningsarbetets negativa påverkan på flöde och vattenkvalitet och hur Nordkalk har tänkt följa upp dessa villkor.  

Avverkning och röjning måste ske hänsynsfullt, och i den mån det går, anser Länsstyrelsen att hotade arter som inte står i vägen för kommande väg och transportband inte ska skadas. Men vid det första tillsynsbesöket konstaterades att den rödlistade falsk guldskivlav hade röjts fram och var exponerad för solljus, vilket skadar växten.  Enligt Länsstyrelsens uppfattning hade Nordkalk kunnat företa åtgärder för att visa den hotade laven mer hänsyn.