Länsstyrelsen ger Nordkalk föreläggande att följa kontrollprogram

Länsstyrelsen har gett Nordkalk ett föreläggande att omedelbart upphöra med brytning i den del av Klinthagenbrottet som ligger i anslutning till Natura 2000-området Hoburgsmyr. Det är ett litet område, beräknat till endast tre sprängningar, men läget i direkt anslutning till myren är känsligt, inte minst med tanke på grundvattennivåerna.

Orsaken till Länsstyrelsens beslut är att det sedan år 2003 finns ett kontrollprogram som ska visa om brytverksamheten påverkar hydroloigin i Hoburgsmyr. Grundvattennivåer, nederbörd och avrinning ska mätas enligt det fastställda kontrollprogrammet. SGU, Sveriges geologiska undersökningar, påpekar i år i sin årligen återkommande rapport, att uppkomna förändringar i grundvattennivån kan ha koppling till stenbrytningen.  

Men frågan är inte ny. Dialog har förts under en längre tid omkring detta. Redan 2009 togs frågan upp av Länsstyrelsen och Nordkalk lovade då att till mars 2012 ha redovisat att denna utvärdering enligt kontrollprogrammet gjorts.  Så har alltså inte skett. Av denna anledning skriver nu Länsstyrelsen ett föreläggande till Nordkalk att genomföra kontrollen innan fortsatt brytning får ske.  

Länsstyrelsen kräver även att Nordkalk ska ta bort de sprängstenar som redan har kommit in i Natura 2000-området Hoburgsmyr.

Läs föreläggandet här