Länsstyrelsen ger Nordkalk föreläggande att -Redovisa vilka områden som ska avverkas, var det ska brytas och kväveläckage till vatten

  Länsstyrelsen har uppmärksammat att den omfattning som den planerade avverkningen vid Bunge Ducker om ca 60 ha är en betydligt större areal än vad som framkommit i underlaget till Mark- och miljööverdomstolens dom. Där har Nordkalk uppgivit 7-8 ha avverkning för det inledande arbetet med serviceväg och krossgrop med mera.

Länsstyrelsen vill därför att Nordkalk ska redovisa dels vilka områden som redan har avverkats, vad som planeras och i vilket syfte, samt redovisa uppgifter om kväveläckage till vatten som denna avverkning kan medföra.  

Föreläggandet innebär att skogsavverkningen måste avbrytas till dess Nordkalk har inkommit med dessa uppgifter.  Mellanskog får ta bort det timmer de redan har fällt och de rishögar som finns kvar på området.

 

Bilaga; föreläggandet.