Nu blir Lundar vid Austre i Vamlingbo naturreservat 

Flygsandsdynerna vid Lundar i Vamlingbo utgör en del av det största sammanhängande området med flygsandsdyner vi har på Gotland.  Men här finns också många rariteter inom såväl flora som fauna. Den största förekomsten på Gotland av den ovanliga arten läppstekel har hittats här. I området finns också en av de fåtaliga förekomsterna av gräshoppsstekel i norra Europa. När nu Naturvårdsverket via Länsstyrelsen på Gotland köper marken så blir det 36 hektar stora området naturreservat. Ett reservat för vår natur och för det rörliga friluftslivet.

-         Syftet med reservatet är att bevara och utveckla de naturvärden och den biologiska mångfald som är knuten till områdets flygsandsdyner, dyntallskog samt klint- och raukformationer, berättar Magnus Martinsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Gotland. Han är mycket glad över att detta område som först skulle exploateras med fritidsbebyggelse nu istället bevaras för all framtid och görs tillgängligt för friluftsliv.  

Lundar ligger i sin helhet på flygsand och gränsar till en sandstrand på den sydöstra delen av Storsudret. I den östra delen av området finns ett område med tunna lager flygsand. Här finns en låg klintformation och stora, spektakulära raukbildningar sticker upp ur sanden. Området är bevuxet med tallskog vilken vuxit till påtagligt under 1900-talet.  

Här finns solvarma gläntmiljöer på blottad sand med förekomst av en rad ovanliga arter, till exempel läppstekel, gräshoppstekel, bivarg, glänsande sandgräsmott, taggbock, skalbaggen Ceutorhynchus javetii (svenskt namn saknas), svartfläckig blåvinge och apollofjäril. De enda kända aktuella förekomsterna av gräshoppsstekel i Nordeuropa är en handfull lokaler på Gotland, alla på sandmark nära havet eller på sandmark någon kilometer inåt land. Området är det viktigaste området för läppstekel på Gotland. Området hyser rika förekomster av den rödlistade kärlväxten ryl. Andra ovanliga arter som finns i området inkluderar sandtimotej, gotlandssolvända och honungsblomster. Vanliga kärlväxter i de öppna dynområdena är bland annat sandstarr, borsttåtel och sandsvingel. Området har en rik svampflora.  

-         Jag vill rikta ett särskilt tack till markägaren Peter Tumegård som i förhandlingarna har ställt sig positiv till bildandet av ett naturreservat, konstaterar Magnus Martinsson. På så vis har arbetet med bildandet av reservatet gått så fort och smidigt.  

Läs beslutet och skötselplan här

Beslut

 

Skötselplan