Granskning av kyrkoantikvariska insatser - se över rutinerna

Länsstyrelsen bör se över sina rutiner, men inget olagligt har skett, konstateras det i granskningsrapporten som nu är klar.  Vid revisionskontroll av Visby stifts hantering av kyrkoantikvarisk kontroll under våren 2011 framkom brister i styrning och kontrollen av den kyrkoantikvariska ersättningen. Även Länsstyrelsens handläggning kritiserades. Av den anledningen valde Länsstyrelsen på Gotland att göra en egen extern granskning av länsstyrelsens roll för att undersöka eventuella brister och för att bedöma om något olagligt skett från anställda inom Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har haft en alltför drivande roll i hanteringen av kyrkoantikvarisk ersättning, slår extern granskaren, Peter Ohlsson, chef för internrevisionen på Länsstyrelsen i Stockholms län, fast. Myndigheten tenderar att bli mer drivande och operativ i hanteringen istället för samverkande och rådgivande, vilket är dess roll.   

I granskningen konstaterar utredaren att interna riktlinjer måste finnas som anger de ramar som handläggaren ska följa. De olika parternas roll i hanteringen av kyrkoantikvariska medel bör så fort som möjligt göras tydliga och dokumenteras, menar utredaren i rapporten. Tillsyn utförs enligt Länsstyrelsens rutiner av två handläggare. Men det förekommer ofta på grund av myndighetens storlek att samma person som gjort tillsyn också är den som beslutar om tillstånd, vilket inte är en lyckad lösning om inte de beskrivande rutinerna görs mycket tydliga.  

I rapporten tas också Länsstyrelsens allt för aktiva roll i hanteringen upp. Myndigheten har en avgörande betydelse för vilka kyrkoantikvariska projekt som Visby stift söker pengar för, vilket inte är Länsstyrelsens uppgift, enligt de lagar och förordningar som finns. Detta måste myndigheten förtydliga i sin hantering av ärenden, anser utredaren.   Slutligen konstaterar den externa granskaren att han inte kan se att något olagligt har skett som skulle ha lett till att någon anställd på länsstyrelsen gjort egen vinning av.  

-          Jag är tacksam att inget olagligt har kommit fram. Däremot tar jag kritiken på stort allvar, att vi har frångått vårt uppdrag och haft en aktivare roll än vad våra mandat säger. En förklaring till varför vi har gjort det är att Visby stift har saknat en egen antikvarie. Länsstyrelsen har därför tagit på sig den rollen. Vi har mycket stor kompetens på detta område och känner stort ansvar för våra unika medeltida kyrkor. Tack vare detta engagemang har länet tilldelats stora belopp för restaurering varje år och våra unika kyrkor är i mycket gott skick. Visby stift kommer nu att rekrytera en stiftsantikvarie, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård, som redan har satt igång arbetet med att se över hantering och rutiner av kyrkoantikvariska ärenden.