Fiskerinäring

Bild: Trål
Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd och en långsiktig och hållbar fiskerinäring.

Fiskebestämmelser

Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske som anger var, när och hur man får fiska. Reglerna är omfattande och förändras kontinuerligt, och finns på Havs och Vattenmyndighetens hemsida.

Fiskerinäring

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Det innefattar allt från att se till att fiskeripolitiken får genomslag i länet till att ta initiativ för att utveckla näringen och informera regeringen om näringens problem och möjligheter i länet. Fiskerinäringen består av yrkesfisket och beredningsindustrin, vattenbruket samt fisketurismen. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Yrkesfiske

Länsstyrelsen yttrar sig när Havs- och Vattenmyndigheten beviljar yrkesfiskelicenser och tillstånd för bland annat ålfiske. Vi beviljar tillstånd för fiske med fasta redskap i havet och i de stora sjöarna. Vi ger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsindustrin, utbildningar och utvecklingsprojekt med mera. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen, och vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Vattenbruk

Fiskerilagstiftningen anger villkoren för att få etablera fisk-, kräft- och musselodlingar, och det är länsstyrelsen som ger tillståndet. Vi behandlar även ansökningar om de EU-stöd som finns för att etablera vattenbruk och kan dessutom ge de sökande råd om lokalisering och tillstånd vid en etablering.

Här hittar du blanketter rörande tillstånd för fisk- och kräftodling och utplantering av fisk och kräftor.

Fisketurism

Fisketurism är en relativ ung näringsgren inom fisket och utvecklingen har kommit olika långt i olika delar av Sverige. På fisketurismområdet arbetar vi i nära samverkan med kommunerna och de lokala fiskevårdsorganisationerna, bland annat genom att utforma fiskereglerna på ett lämpligt sätt. Vi kan också ge råd och ekonomiskt stöd till dem som vill utveckla, etablera och marknadsföra turistfiskeföretag. Det senare sker i stor utsträckning med hjälp av bidrag till landsbygdsutveckling.

Stöd för förebyggande åtgärder mot skador som orsakats av säl

Från och med den 1 januari 2016 ska du som vill söka stöd för förebyggande åtgärder mot skador i fisket som orsakats av säl göra detta i Jordbruksverkets e-tjänst för stöd i havs- och fiskeriprogrammet.

Beroende på vad du har söker stöd för så är det antingen Jordbruksverket eller länsstyrelsen som handlägger din ansökan. Bidrag för redan uppkomna skador söks även fortsättningsvis direkt hos länsstyrelsen.

Regeringen har avsatt 5 miljoner kronor 2016 för detta ändamål och de ska användas som svensk medfinansiering till de pengar som Sverige har fått ifrån EU till havs- och fiskeriprogrammet. Tillsammans med pengarna från EU finns drygt 12 miljoner totalt som kan användas för investeringar och projekt som syftar till att förebygga skador i fisket som orsakats av säl.  

Detta kan du söka stöd för

Du kan söka två olika typer av stöd för förebyggande åtgärder mot skador orsakade av säl. Det första är ett företagsstöd som riktar sig till yrkesfiskare som vill investera i utrustning för att skydda sina redskap och fångster från sälar. Stödet heter Investeringar inom fiske och det är länsstyrelsen som handlägger det. Mer information om stödet hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Det andra är ett projektstöd som riktar sig till myndigheter, kommuner, organisationer och företag som vill utveckla ny teknik eller kunskap för att förebygga sälangrepp och titta på hur fisket kan samexistera med sälar.

Stödet heter "Nya tekniska lösningar inom fiske" och det är Jordbruksverket som handlägger det. Mer information om stödet hittar du på Jordbruksverkets webbplats.