Miljöfarlig verksamhet 

Inom miljöskydd hanteras arbetet med länets miljöpåverkande verksamheter, s.k. miljöfarliga verksamheter. Arbetet omfattar bl.a. tillsyn enligt miljöbalken av de större verksamheterna i länet.

För att få driva en industri eller liknande som utgör en så kallad miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd eller anmälan. Definitionen av vad som räknas som miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap. 1 § Miljöbalken.

Länsstyrelsen har tillsyn över länets större verksamheter och täkter. Vid tillsynen kontrolleras verksamheternas efterlevnad av Miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av Miljöbalken. Länsstyrelsen bedriver också, tillsammans med andra myndigheter, tillsyn enligt den s.k. Sevesolagen. Generalläkaren har tillsyn över Försvarsmaktens verksamheter.

Länsstyrelsen ansvarar även för tillsynsvägledning av kommunen.

Läs om Vindkraft och vad som gäller på vår sida om vindkraft.

Högerbox editor

Kontakta oss

Lena Kulander
Miljö- och vattenenheten
Lena punkt Kulander snabela lansstyrelsen punkt se¤Lena punkt Kulander snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239254
Fredrik Gustafsson
Miljö- och vattenenheten
Fredrik punkt Gustafsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Fredrik punkt Gustafsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239229
Mattias Vejlens
Naturvårdshandläggare
Naturvårdsenheten
Mattias punkt Vejlens snabela lansstyrelsen punkt se¤Mattias punkt Vejlens snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239303