Miljöfarlig verksamhet

Inom miljöskydd hanteras arbetet med länets miljöpåverkande verksamheter, s.k. miljöfarliga verksamheter. Arbetet omfattar bl.a. tillsyn enligt miljöbalken av de större verksamheterna i länet.

För att få driva en industri eller liknande som utgör en så kallad miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd eller anmälan. Definitionen av vad som räknas som miljöfarlig verksamhet finns i 9 kap. 1 § Miljöbalken.

Länsstyrelsen har tillsyn över länets större verksamheter och täkter. Vid tillsynen kontrolleras verksamheternas efterlevnad av Miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av Miljöbalken. Länsstyrelsen bedriver också, tillsammans med andra myndigheter, tillsyn enligt den s.k. Sevesolagen. Generalläkaren har tillsyn över Försvarsmaktens verksamheter.

Länsstyrelsen ansvarar även för tillsynsvägledning av kommunen.

Läs om Vindkraft och vad som gäller på vår sida om vindkraft.

 Högerbox editor