Miljö- och hälsoskydd

Inom miljö- och hälsoskydd hanteras arbetet med länets miljöpåverkande verksamheter. Målet är en ekologiskt hållbar utveckling med miljömålen som grund. 

Miljöskydd hanterar frågor som rör kemiska produkter, energi, hälsoskydd, avfall och förorenade områden. Principerna om kretslopp, försiktighet, bästa möjliga teknik och produktval är styrande.

Arbetet omfattar prövning och tillsyn enligt miljöbalken av de större verksamheterna i länet, till exempel industrier, täkter, vindkraft och avloppsreningsverk. De tillstånd som krävs för handel med utsläppsrätter hanteras också av Länsstyrelsen.

Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker och hälsostörningar i miljön. Arbetet omfattar främst rådgivning och stöd till kommunens tillsynsverksamhet.

Inventering, undersökning och riskbedömning av förorenade områden är ett område som på senare år fått stor uppmärksamhet.

Den regionala miljöövervakning har som syfte att bedöma hotbilder och beskriva miljösituationen i länet. Resultaten används bland annat för att följa upp de regionala miljömålen.

Riksdagens sexton övergripande miljökvalitetsmål utgör riktmärke för allt miljöarbete i landet. I länet har miljömålen konkretiserats och kompletterats med ett antal länsspecifika miljömål.