Tillståndet i miljön

Foto: Pia Lindberg

Att undersöka och kontinuerligt följa tillståndet i miljön är en viktig del av länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen men också för att upptäcka nya hot mot miljön.

En del av vårt arbete med att följa miljöns tillstånd är att samordna miljöövervakningen i länet. Miljöövervakning är återkommande systematiska undersökningar som visar miljötillståndet och som också ger oss möjlighet att bedöma framtida hot mot miljön. Övervakningen är långsiktig eftersom det ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation. Resultaten används sedan som en grund för länets löpande miljöarbete.

Den regionala miljöövervakningen i Gotlands län har som mål att följa och dokumentera tillståndet i miljön med avseende på de för Gotland mest angelägna miljöproblemen. Eftersom Gotland har ett rikt växt- och djurliv och flera naturtyper som är unika och ett välbevarat kulturlandskap med stora arealer naturbetesmarker och ängar finns också ett nationellt ansvar att bevara och övervaka dessa naturmiljöer. Övervakningen har en långsiktig utformning och består av ett antal program med varierande intensitet alltifrån dagliga mätningar till femårsintervall mellan undersökningarna.

Förutom den miljöövervakning som genomförs av Länsstyrelsen gör också andra aktörer mätningar i miljön. Företag genomför mätningar inom sina egenkontrollprogram, Region Gotland gör egna mätningar, och även Vattenråden och ideella föreningar mäter och inventerar i miljön. De nationella myndigheterna har också provplatser på Gotland. Läs gärna mer om det via länkarna ute till höger.  

 

Kontakta oss

Samordnare miljöövervakning
Emilie Vejlens
Telefon: 010-223 93 02

Programansvariga inom Miljöövervakning