Hur når vi målen? 

Mycket görs i länet för att nå målen, ändå är det få som kommer att nås till 2020. För att få ett effektivt miljöarbete behöver vi jobba mer med kretslopp, hushållning med våra resurser och våra konsumtionsmönster.

För att klara miljöproblemen inom en generation krävs medverkan av alla i samhället. Miljömålsarbetet är en ansats för ett effektivare arbete där miljöarbetet integreras i alla verksamheter och var och en måste ta sin del av ansvaret – såväl stat och kommun som företag, organisationer och enskilda.
Bild: Faludden

De största intressekonflikterna kan kortfattat sägas ha fokus dels på energianvändning och klimatpåverkan, och dels på användningen av mark och naturresurser, naturskydd och vattenvård. Många nödvändiga åtgärder har troligen hög acceptans men kan ändå vara svåra eller kostsamma att genomföra. Teknikutveckling kan bidra till att lösa några av problemen. Det kan också behövas mer genomgripande samhällsförändringar och ändrade attityder för att målen skall kunna nås.

Visa mål har mer eller mindre stöd i lagstiftning, men det behövs såväl frivilliga åtgärder, informationsinsatser, bidrag och ersättningar som politisk vilja som skärpt tillsyn och kontroll för att målen skall kunna nås. Det är Länsstyrelsens förhoppning att åtgärdsarbetet skall drivas i samverkan mellan olika aktörer i det gotländska samhället.

Länsstyrelsen har tagit initiativ till ett nätverk med andra aktörer för detta arbete. Miljökvalitetsmålen följs upp årligen, för att vi ska kunna visa om vi är på väg att nå dem - och tydliggöra behov av ytterligare åtgärder.

Tre strategier är vägledande i arbetet mot miljökvalitetsmålen:

  • Effektivare energianvändning och transporter - för att minska utsläppen från energi- och transportsektorerna.
  • Giftfria och resurssnåla kretslopp som innefattar en miljöorienterad produktpolitik - för att skapa energi- och materialsnåla kretslopp och för att minska de diffusa utsläppen av miljögifter.
  • Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö - för ökad hänsyn till biologisk mångfald, kulturmiljö och människors hälsa, för god hushållning med mark och vatten, miljöanpassad fysisk planering och hållbar bebyggelsestruktur.

Kontaktpersoner för varje miljömål.

Hållbar besöksnäring


Inbjudan till vårens aktiviteter

Länsstyrelsen bjuder in Gotlands besöksnäring i ett samarbete för att inspirera och underlätta för företag att utveckla sig miljömässigt.
Detta är en del av allt arbete som pågår för att uppnå våra miljömål och utgångspunkterna är att det inte behöver vara krångligt att arbeta med miljö, och att många små insatser ger mycket.

Läs minnesanteckningar från
första mötet här,
och Christian Åbergs presentation här.