Hur når vi målen?

Mycket görs i länet för att nå målen, ändå är det få som kommer att nås till 2020. För att få ett effektivt miljöarbete behöver vi jobba mer med kretslopp, hushållning med våra resurser och våra konsumtionsmönster.

Mycket har hänt de senaste decennierna, till exempel har kunskapen hos allmänheten ökat, både om Gotlands miljö och om de globala frågorna. På Gotland gör vi mycket inom de mål vi kan påverka regionalt. Ett bra exempel är vatten, där Länsstyrelsen, Region Gotland, lantbrukare och fastighetsägare arbetar för att minska övergödningen i Östersjön.

 

Länsstyrelsen har i uppdrag att driva ett samverkansarbete för att inspirera olika aktörer i det gotländska samhället att bidra till att vi når miljömålen, så kallade åtgärdsprogram. Under 2014 samarbetar vi med länets besöksnäring för att underlätta för företag att utvecklas miljömässigt.

Läs mer om Hållbar besöksnäring här.

 

Kontaktpersoner för varje miljömål.

Dokumentation från möten

I november 2015 anordnades ett seminarium om Hållbara möten och evenemang, se presentationen här.

I oktober 2014 hölls en utbildning om miljöplansarbete med "Det Naturliga steget".

Minnesanteckningar från första mötet 2013 hittar du här, och Christian Åbergs presentation här.

Det andra mötet handlade om belysning, läs mer här.