Klimatanpassning

Vårt klimat förändras och därmed förutsättningarna för utveckling. Därför måste vi börja anpassa vårt samhälle till ett framtida klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer.

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringar och dess konsekvenser, och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

Klimatsymboler. Illustration: Länsstyrelsen i Gotlands länSom ett resultat av människans utsläpp av växthusgaser går jordklotet snabbt mot en varmare tid. Effekterna av uppvärmningen börjar redan göra sig kända, och hur allvarliga de blir i framtiden beror dels på hur människor lyckas minska utsläppen och begränsa klimatförändringen, och dels hur vi kan anpassa samhället och minska sårbarheterna. Det är svårt att säkert säga hur varmt och hur fort klimatförändringarna sker, men vi vet att varken naturen eller mänskliga samhällen är rustade för större och snabba variationer. Därför arbetar många myndigheter, forskare och andra organisationer med att ta reda på hur förändringarna kan komma att bli, försöker bedöma konsekvenserna för natur och människa, och hitta sätt för hur vi bäst kan möta klimatförändringarna.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen ska arbeta med att stärka kunskaperna om klimatförändringar och dess effekter såväl internt som gentemot länets aktörer, integrera arbetet i befintliga processer och nätverk, förmedla relevant och aktuellt underlag, rekommendationer och riktlinjer på regional nivå. Målsättningen är att bidra till att mildra effekterna och skapa en beredskap i länet för den pågående klimatförändringen.

Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla samhällssektorer, våra ekosystem, vår natur- och kulturmiljö och vår hälsa. Till exempel medför de konsekvenser för bebyggelse, infrastruktur, kvaliteten på vårt dricksvatten, den biologiska mångfalden och vårt jord- och skogsbruk. Vi får räkna med ökade påfrestningar, nya risksituationer, men också nya möjligheter. Samhället behöver vara inställt på en anpassning i förhållande till ny information och kunskap om klimatets konsekvenser, utifrån en analys av Gotlands situation och riskområden.

Länsstyrelserna har fått uppdraget av regeringen att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat för att minska samhällets sårbarhet. Uppdraget innebär samordning, rådgivning och stöd till kommuner och regionala aktörer i deras klimatanpassningsarbete.

Målet för anpassningsarbetet i Gotlands län är att integrera klimatanpassning i de rutiner som används i alla olika verksamheter. Särskilt inom den fysiska planeringen ställs krav på att koppla sårbarhet och riskbedömningar till anpassningskapacitet och åtgärder. Under uppbyggnadsarbetet ligger fokus på kunskapsutveckling både inom länsstyrelsen och gentemot Region Gotland och andra aktörer i länet. Arbetet är därmed sektorsövergripande och i linje med länsstyrelsens allmänna strävan mot ett hållbart samhälle.

Klimatanpassning är inte detsamma som åtgärder för att minska klimatförändringar. Även om vi redan idag kraftigt skulle minska utsläppen av växthusgaser, dröjer det innan uppvärmningen av atmosfären avtar. Uppdraget att anpassa samhället till ett förändrat klimat är ett komplement till det arbete som bedrivs för att reducera utsläpp av växthusgaser och genomföra energieffektiviseringar.

 

 Content Editor