Klimat och energi

Bild: Elbilsparad Foto: Lars Bäckman

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att begränsa klimatpåverkan och minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som vi arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala konsekvenser. Växthusgasutsläpp kommer bland annat från förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas, eller från markanvändning, djurhållning, avfallshantering och från vissa industriprocesser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas: vi behöver minska utsläppen av växthusgaser, framställa mer förnybar energi och använda energi på ett effektivare sätt. Samtidigt måste vi förbereda samhället för ett förändrat klimat, en förändring som medför bland annat en höjning av havsnivån, häftiga regn, torka och värmeböljor.

Klimat- och energistrategi

Länsstyrelsen har tillsammans med Region Gotland, myndigheter och näringsliv arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen. Läs mer under "Strategiskt klimat- och energiarbetet".

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser, och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem. Läs mer under "Klimatanpassning".