Klimat och energi

Bild: Elbilsparad Foto: Lars Bäckman

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, och vi arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas: vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, framställa mer förnybar energi, och minska utsläppen av växthusgaser. Samtidigt måste vi bland annat förbereda oss på höjning av havsnivån och att häftiga regn med översvämningarna som följd blir fler.

Vad orsakar problemen?

Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av gaser som reflekterar tillbaka jordens värmestrålning. Dessa värmereflekterande gaser i atmosfären kallas växthusgaser. En stor del av gaserna är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering och från vissa industriprocesser.

Klimat- och energistrategi

Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner, myndigheter och näringsliv arbetat fram en klimat- och energistrategi som visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att anpassa det svenska samhället till ett förändrat klimat. Tyngdpunkten i arbetet är att öka kunskapen om klimatförändringen och dess konsekvenser, och genom dialog stimulera till åtgärder för att förebygga framtida problem.

Arbetet på Gotland

Det finns ett stort engagemang på Gotland för att ställa om energisystemet mot förnyelsebar energi så att utsläppen av växthusgaser minskar. Gotland är ledande i landet på att producera el från vindkraft, biogas produceras på ön och en stor del av värmen till boendet kommer från bioenergi. Energieffektivisering sker inom industrin och i hushållen. En ökad energieffektivisering och övergång till förnybar energi i det gotländska samhället innebär en tryggare energiförsörjning för framtiden och arbetstillfällen inom en bransch med goda framtidsutsikter. Länsstyrelsen har av regeringen fått ett ökat ansvar att stödja denna utveckling genom strategisk samordning och stöd till näringslivet, kommunen och andra organisationer.

 

Läs rapporten från Gotlands Energidialog 2011 här.