Val 

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Vi beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid kommun- och landstingsfullmäktigevalen.

Valåret 2014

Under 2014 är det val vid två tillfällen. Den 25 maj är det val till Europaparlamentet och den 14 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Före valet

Länsstyrelsen fastställer valkretsindelningen och beslutar om hur valdistrikten ska se ut. Vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige tar vi emot alla valsedelsbeställningar och anmälningar av de kandidater som ska stå på partiernas valsedlar. 

Vi ändrar i röstlängden om uppgifterna på ditt röstkort är fel. Röstlängden används sedan i vallokalerna för att pricka av vilka som har röstat, så att ingen kan rösta flera gånger. Har du inte kvar ditt röstkort kan vi ge dig ett nytt.

Under valnatten

Vi ansvarar för valnattsrapporteringen, vilket innebär att de olika valdistrikten rapporterar sina röstresultat till oss på valnatten. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten som visar resultatet på en webbsida. Tidningar, radio, tv, webb och andra nyhetskanaler hämtar sedan uppgifterna om de preliminära valresultaten från Valmyndigheten.  

Direkt efter valet

Vi gör den slutliga sammanräkningen i alla val. Det innebär att vi kontrollräknar valnattens resultat granskar ogiltiga röster fördelar röster på olika valsedelstyper räknar personröster utser ledamöter och ersättare till landsting- och kommunfullmäktige. Rösträkningen är en allmän förrättning, det betyder att vem som helst får komma och titta på när vi räknar.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för de ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden.

En annan uppgift är att utbilda de kommunala valnämnderna inför valen och sedan ge dem råd och hjälp för att valen ska kunna genomföras på ett lagenligt och säkert sätt.

Dessutom kan Länsstyrelsen genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Det finns fyra allmänna val

  • till riksdagen,
  • till landstingsfullmäktige,
  • till kommunfullmäktige och
  • till Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Röstkort

Röstkort skickas till dig som har rätt att rösta. På röstkortet står det till vilka val du har rösträtt i samt vallokalens adress och öppettider. Vallokalen är bara öppen på valdagen. På kortet finns även information om andra sätt att rösta.

Valmyndigheten skickar ut röstkorten den 2-7 maj för val till Europaparlamentet och 21-27 augusti till Riksdag, kommun och landstingsval.

Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Röstkortet används för att skicka rösten till vallokalen i det valdistrikt som du tillhör. Det är där som rösten räknas. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras. Information om röstningslokaler finns på Valmyndighetens webbplats.  

För att få rösta måste du visa en id-handling (om du inte är känd av röstmottagaren). Detta gäller alla ställen där man kan rösta. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste visa en id-handling.  

Stämmer inte uppgifterna i röstkortet?
De uppgifter som finns på röstkorten är de som gällde 30 dagar före valdagen. Om uppgifterna på röstkortet är felaktiga eller om du anser dig vara felaktigt utesluten ur röstlängden kan du begära att uppgifterna rättas.  

Du begär rättelse hos Länsstyrelsen senast den 13 maj för val till Europaparlamentet och senast den 7 september för riksdag-kommun- och landstingsval.

Behöver du nytt röstkort?
Om du inte fått eller tappat bort ditt röstkort kan ett så kallat dubblettröstkort skrivas ut. Du kan kontakta Valmyndigheten, kommunen eller Länsstyrelsen.  

Har du skyddad identitet och behöver ett nytt röstkort ska du kontakta oss. 

Befinner du dig utomlands går det att kontakta en utlandsmyndighet för att begära ett dubblettröstkort.