Val 

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Vi beslutar om valdistrikt, svarar för den slutliga rösträkningen i alla val och fastställer resultaten vid val till kommun- och landstingsfullmäktige.

 

Val till rikdsdag, kommun och landsting

Valåret 2014

Under 2014 är det val vid två tillfällen. Den 25 maj var det val till Europaparlamentet och den 14 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Förtidsröstning för val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige

Förtidsröstningen startade den 27 augusti och pågår fram till och med valdagen den 14 september 2014.Du kan förtidsrösta i vilken som helst av landets röstningslokaler.
Kom ihåg att ta med röstkort och id-handling!

Före valet

Länsstyrelsen fastställer valkretsindelningen och beslutar om hur valdistrikten ska se ut. Vid valen till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige tar vi emot alla valsedelsbeställningar och anmälningar av de kandidater som ska stå på partiernas valsedlar.

Vi ändrar i röstlängden om uppgifterna på ditt röstkort är fel. Röstlängden används sedan i vallokalerna för att pricka av vilka som har röstat, så att ingen kan rösta flera gånger. Har du inte kvar ditt röstkort kan vi ge dig ett nytt.

Under valnatten

Vi ansvarar för valnattsrapporteringen, vilket innebär att de olika valdistrikten rapporterar sina röstresultat till oss på valnatten. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten som visar resultatet på en webbsida. Tidningar, radio, tv, webb och andra nyhetskanaler hämtar sedan uppgifterna om de preliminära valresultaten från Valmyndigheten.

Direkt efter valet

Vi gör den slutliga sammanräkningen i alla val.
Det innebär att vi

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landsting- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning, det betyder att vem som helst får komma och titta på när vi räknar.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för de ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden.

En annan uppgift är att utbilda de kommunala valnämnderna inför valen och sedan ge dem råd och hjälp för att valen ska kunna genomföras på ett lagenligt och säkert sätt.

Dessutom kan Länsstyrelsen genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Det finns fyra allmänna val

  • till riksdagen
  • till landstingsfullmäktige
  • till kommunfullmäktige och
  • till Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i maj eller juni vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar.

Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag

Kontakta oss

Britt Silfvergren
Enheten för samordning och stöd
britt punkt silfvergren snabela lansstyrelsen punkt se¤britt punkt silfvergren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239292

Viktigt att det blir rätt – tänk på det här:

Vårt valsystem gör det möjligt att personrösta genom att sätta kryss för den kandidat vi helst vill stödja. Det är också möjligt att använda andra valsedlar än de förtryckta, till exempel genom att ta en blank och skriva dit ett partinamn. Det är till och med tillåtet att ta ett partis valsedel, stryka över partinamnet och skriva dit ett annat partis namn – så länge det inte råder några tvivel om vad den röstande avser kommer rösten att godkännas.

Men ibland blir det fel, och rösten kanske måste underkännas. Här är några de vanligaste felen:

Kryssa flera personer. Leder till att rösten går till det avsedda partiet, men inte till någon av de kryssade kandidaterna. Bara ett kryss är tillåtet.

Otydligt kryss. Om krysset vid personval hamnar mellan två rutor, eller utanför rutorna, räknas inte krysset (eftersom det blir otydligt vem som är kryssad). Rösten går enbart till partiet.

Tillskrivna namn. De flesta partier har föranmält sina kandidater enligt en särskild ordning. Skrivs det till fler namn på valsedeln bortser Länsstyrelsen från detta, och rösten går till partiet och den aktuella listan.

Otydligt partinamn. Den som själv skriver ett partinamn på en tom valsedel behöver vara tydlig med partinamnet. Står det till exempel ”Alliansen” går rösten inte till något av partierna inom detta block utan registreras som ett nytt parti. Däremot går det att använda vedertagna förkortningar.

Flera valsedlar i samma kuvert. Två eller fler valsedlar för samma parti i samma kuvert räknas som en röst på partiet. Två eller flera valsedlar för olika partier i samma kuvert gör rösten ogiltig.

Namn på personer. Den röst som istället för partinamn enbart innehåller namnet på en person inom partiet, exempelvis Reinfeldt eller Löfven, blir ogiltig (eftersom den saknar partibeteckning).