Mottagande av asylsökande

Asylmottagande i Gotlands län.

Mottagande av asylsökande och nyanlända på Gotland, juli 2016

Sedan september 2015 har Sverige upplevt den största flyktingströmmen sedan 1940-talet. Under 2015 sökte 163 000 personer asyl i Sverige. Av dessa var 35 000 ensamkommande barn, de allra flesta pojkar (32 522) mellan 13-17 år. Under det första halvåret 2016 har mottagandet varit betydligt lägre då enbart 15 500 personer har sökt asyl, varav 1 400 ensamkommande barn. 

 
 
 

​Mottagandet på Gotland

I slutet av oktober 2015 slutförde Migrationsverket upphandling av anläggningsboenden och Migrationsverket som myndighet etablerade sig på Gotland. Migrationsverket upphandlade 1 100 boendeplatser på 9 anläggningsboenden och den 12 november kom den första gruppen av asylsökande till Gotland. Kort därefter kom ytterligare 600 personer. I dag bor det cirka 660 personer i 7 anläggningsboenden eller i annat boende, ex. hos vänner.

Under 2015 kommunplacerades 165 ensamkommande barn på Gotland, vilket kan jämföras med 24 barn år 2014. Därutöver tillkommer ensamkommande barn som har placerats av andra kommuner på privata HVB-hem (Hem för vård och boende). I dag finns det cirka 200 ensamkommande barn på Gotland.

Ny lagstiftning, Bosättningslagen, som gäller från 1 mars 2016 medför ett mer jämlikt mottagande av nyanlända i landets kommuner. Lagstiftning innebär att Gotland detta år ska ta emot 192 nyanlända[1], för bosättning och etablering.

Länsstyrelsen – En samordnande aktör för länet

Länsstyrelsen har sedan den 23 oktober 2015 samordnat Regionala samverkanskonferenser med Region Gotland, Migrationsverket, Polisen, Röda Korset, Rädda barnen, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Gotlands Idrottsförbund och Bildningsförbunden. Syftet med konferenserna är att stödja och underlätta samverkan inom länet. Aktuell regional lägesbild har även tagits fram vilket har rapporterats till nationell nivå. Du kan läsa sammanfattning av lägesbild i spalten till höger.

Länsstyrelsen har under ett flertal år samordnat strategiskt arbete för personer som är nyanlända och som bosätter sig på Gotland. Numera inkluderar arbetet även personer som är asylsökande. I nätverk för strategiskt arbete (Gotlands integrationsnätverk) ingår Länsstyrelsen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Region Gotland och Uppsala universitet - Campus Gotland.

Länsstyrelsen samordnar även långsiktigt arbete med syfte att skapa förutsättningar för framtida beredskap och kapacitet i mottagandet på Gotland. Arbetet utgår från framtida scenarier och arbetet genomförs i samarbete med Region Gotland, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och civilsamhällets organisationer. 

Länsstyrelsen och civilsamhället

Länsstyrelserna ska verka för att stärka det civila samhällets roll i mottagande och etablering av nyanlända. Detta möjliggörs bl.a. genom att organisationer inom civilsamhället deltar i Regionala samverkanskonferenser, att möten genomförs med nätverk kring anläggningsboenden och att gratis föreläsningar för kunskap och inspiration erbjuds till volontärer.

Under året kommer länsstyrelsen att fördela 810 000 kronor i medel för insatser som i huvudsak riktar sig till nyanlända med insatserna familjekontakter och flyktingguider samt insatser för att verka för beredskap och kapacitet i mottagandet. Region Gotland kan ansöka om utvecklingsmedel och samverkan med idéburen sektor är en av flera prioriteringsgrunder för dessa statliga medel.

Vad händer framöver?

Länsstyrelsen har den 7 maj 2016 fattat beslut om ”Länsstyrelsens integrationsuppdrag och förslag till åtgärder”. Beslut innehåller utmaningar och åtgärder inom området integration. Arbete kring åtgärder har påbörjats.

Med anledning av förändrat behov av strategiskt arbete pågår en översyn med förändring av Gotlands integrationsnätverk. Samverkanskonferenser fortsätter med omfattning en gång per månad.
Tillsammans med Region Gotland kommer föreläsningar även fortsättningsvis att erbjudas till volontärer. Möten med nätverk vid anläggningsboenden fortsätter, vilket genomförs tillsammans med Region Gotland och Röda korset.

Länsstyrelsen har fått och kommer att få nya nationella uppdrag från regering med anledning av mottagande av asylsökande och nyanlända, inkluderat ensamkommande barn. Därför tillförs medel till landets alla länsstyrelser vilket gör att länsstyrelsen i Gotlands län från och med den 15 augusti kan utöka bemanning med ytterligare en Integrationshandläggare. Länsstyrelserna kommer även att få utvecklingsmedel som riktar sig till insatser för asylsökande.
 
[1] Personer som har beviljats uppehållstillstånd

 Content Editor

 Klicka på bilden för att ladda ner presentationen från konferensen "Sverige tillsammans".

 

Om mottagandet av asylsökande i Gotlands län

Länsstyrelsen samordnar de insatser som länets kommun och berörda aktörer genomför. Vi skapar beredskap och kapacitet i länet för mottagande av nyanlända* och ensamkommande flyktingbarn. Myndigheter och Region Gotland samarbetar för att gemensamt hantera situationen med asylsökande som kommer till vårt län.
*Nyanländ är den person som beviljats uppehållstillstånd.

På den här sidan hittar du information och länkar från de olika aktörerna. Sidan förändras efter hand som situationen förändras.

Alla får plats på boenden

I nuläget finns mottagningsplatser för alla som söker asyl även om Migrationsverket har ett stort behov av asylboenden. Mot bakgrund av de många asylsökande gör Migrationsverket  tillfälligt gör avsteg från tidigare krav.
>> Här kan du läsa mer information om vad Inspektionen för vård och omsorg skriver om kraven
>>Här kan du läsa mer om hur Migrationsverket arbetar med mottagningen av asylsökande
>>Här kan du läsa om Region Gotlands plan för asylboenden

Viktigt att starta asylprocessen direkt

Det florerar en del rykten om att det är fullt på Migrationsverkets boenden, men det stämmer inte. Det är viktigt att asylsökande känner till detta, så att de kommer till Migrationsverket så snabbt som möjligt för att inte fördröja asylprocessen. En asylsökande får tillgång till dagbidrag och boende från Migrationsverket och får också möjlighet till sjukvård. Barn har rätt till förskola, grundskola och gymnasieskola.

Om ensamkommande barn

Vikten av korrekt information är särskilt viktigt när det gäller ensamkommande barn, som befinner sig i en utsatt situation. Det bästa sättet att hjälpa ett ensamkommande barn, är att hjälpa barnet att direkt komma i kontakt med Migrationsverket. Barnet kommer då vidare till sociala myndigheter och boenden och får därmed sina rättigheter tillgodosedda så fort som möjligt. Detta gäller under kontorstid. Övrig tid bör man kontakta sociala myndigheterna som ordnar boende och kontaktar Migrationsverket. 
>>Här kan du läsa mer om Migrationsverkets information om ensamkommande barn.
>>Här kan du läsa om Region Gotlands information om ensamkommande flyktingbarn.

Vård till asylsökande

Det är viktigt att de som behöver akut medicinsk hjälp kan få det. Vuxna asylsökande, gömda och papperslösa (som fyllt 18 år), får sjukvård och tandvård som det inte går att vänta med. Det gäller också mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Det är vårdgivaren som bedömer om vården kan anstå eller inte.  

Asylsökande, gömda och papperslösa barn och unga under 18 år får hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som alla andra barn och unga bosatta i det landsting som man söker vård i. På Gotland har barn under 18 år rätt till vård utan att det kostar något. Nyanlända personer som har uppehållstillstånd har samma rätt till vård som svenska medborgare.

Så kan du engagera dig

Många är engagerade i att hjälpa asylsökande. Det finns många frågor om hur man bäst kan hjälpa till.
>>Här kan du läsa information från Region Gotland om hur du kan bidra med hjälp på Gotland.
>>Fler förslag till frivilliga från Region Gotland.

Regler för vistelse i Sverige

Polisen har samlat information på olika språk om vilka regler som gäller för att vistas i Sverige utan tillstånd. Mellan två Schengenländer får i normalfallet inga gränskontroller ske. Polisen kan dock, när praktiska möjligheter och formella skäl finns, utföra inre utlänningskontroller varsomhelst i landet. Att stanna i Sverige utan att ha tillstånd kan innebära att man riskerar att avvisas från landet. 
>>Här kan du läsa informationsblad på arabiska, dari och engelska.

Om människosmuggling

Att hjälpa någon att ta sig till Sverige för att söka asyl är inte straffbart enligt utlänningslagen, under förutsättning att ansökan görs direkt vid ankomsten till Sverige. Men det kan vara straffbart att hjälpa någon att resa in i Sverige eller att passera genom Sverige. Det vill säga, att transportera någon till svenska gränsen är inte ett brott enligt svensk lag, medan det kan vara det om resan går fortsätter till exempelvis ett asylboende. Misstänkt människosmuggling kan det vara oavsett om det sker mot betalning eller ideellt.
>>Här kan du läsa mer om utlänningslagen och människosmuggling.
>>Här kan du läsa mer information från polisen.

Om mottagandet i Gotlands län på längre sikt

Länsstyrelsen Gotland ska medverka till att det finns beredskap hos kommunen att ta emot nyanlända och ensamkommande barn. Det gör vi bland annat genom att teckna överenskommelser med kommunen om att ta emot nyanlända samt att förhandla med kommunen om att ta emot ensamkommande barn.  

Det är ett stort behov av boenden för asylsökande i landet. Migrationsverket öppnade i måndags för upphandling av tillfälliga boenden* på Gotland. Detta gör att asylmottagandet på ön inte kommer fortsätta enligt tidigare plan. – Det nya läget gör att den tidigare avsiktsförklaringen om 250 platser mellan regionen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen inte är aktuell längre, säger Cecilia Krook, projektledare i Region Gotland.
>>Läs mer på Region Gotlands webbplats